Trọng tâm các cấu trúc viết lại câu lớp 9 ăn điểm

huongnguyen huongnguyen
05.08.2023

Cấu trúc viết lại câu là phần chiếm nhiều điểm trong các bài thi nhưng khiến không ít các học sinh đau đầu. Hãy cùng IELTS Cấp Tốc tìm hiểu các cấu trúc viết lại câu lớp 9 trọng tâm đơn giản, dễ hiểu nhất qua bài viết này.

Các dạng cấu trúc viết lại câu lớp 9

Các dạng cấu trúc viết lại câu lớp 9
Các dạng cấu trúc viết lại câu lớp 9

Viết lại câu là kiến thức cơ bản thường xuất hiện trong bài thi chuyển cấp. Hiểu rõ các dạng bài này sẽ giúp bạn ăn điểm tuyệt đối. Cấu trúc viết lại câu lớp 9 trọng tâm bao gồm:

 • Viết lại câu chủ động, câu bị động 
 • Dạng bài so sánh hơn, so sánh nhất 
 • Câu trực tiếp, gián tiếp 
 • Câu đảo ngữ 
 • Mệnh đề quan hệ

Cấu trúc viết lại câu lớp 9 trọng tâm nhất

Muốn đạt điểm cao, bạn hãy lưu ý các cấu trúc thường gặp dưới đây:

Viết lại câu chủ động, bị động

Cấu trúc này bạn sẽ chuyển câu chủ động sang câu bị động hoặc ngược lại. Bạn hãy làm theo các bước sau để viết lại câu dễ dàng:

 • Bước 1: Tìm chủ ngữ, động từ, tân ngữ của câu.
 • Bước 2: Xác định thì (Tense) của động từ được chia trong câu.
 • Bước 3: Viết lại câu bị động theo thì tương ứng bằng cách chuyển động từ thành to be + V3/V-ed và thêm “by” trước tân ngữ mới.
Viết lại câu chủ động, bị động
Viết lại câu chủ động, bị động

Ví dụ:

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • The chef prepares the meal → The meal is prepared by the chef.
 • She wrote the book → The book was written by her.
 • They are building a new bridge across the river → A new bridge is being built across the river by them.

Lưu ý:

 • Nếu câu không có tân ngữ thì không thể chuyển sang câu bị động.

Ví dụ: They arrived late at the party → Không có tân ngữ nên không thể viết lại câu bị động.

 • Có thể bỏ các tân ngữ mơ hồ không chỉ người cụ thể như: by people, by someone, by a woman, by him, by her…

Ví dụ: She ate the chocolate cake → The chocolate cake was eaten (by her).

So sánh hơn, so sánh nhất

Cấu trúc viết lại câu lớp 9 thường viết lại câu so sánh hơn thành so sánh nhất hoặc ngược lại. Công thức câu so sánh hơn và so sánh nhất:

Tính từ/Trạng từ ngắn (Chỉ 1 âm tiết):

S + V + Adj/Adv + er + than + Noun/Pronoun

Ví dụ: My dog is faster than your cat.

Tính từ/Trạng từ dài (2 âm tiết trở lên):

S + V + more + Adj/Adv + than + Noun/Pronoun

Ví dụ: She is more intelligent than her brother.

 • So sánh nhất:

Tính từ/Trạng từ ngắn:

S + V + the + Adj/Adv + est + Noun/Pronoun

Ví dụ: He is the tallest person in this class.

Tính từ/Trạng từ dài:

S + V + the most + Adj/Adv + Noun/Pronoun

Ví dụ: This is the most delicious food I have ever ate.

So sánh hơn và so sánh nhất trong Tiếng Anh
So sánh hơn và so sánh nhất trong Tiếng Anh

Cấu trúc viết lại câu lớp 9 so sánh hơn thành so sánh nhất:

 • Bước 1: Thêm “the” trước tính từ.
 • Bước 2: Nếu tính từ so sánh hơn có hai âm tiết trở lên, thêm “most” vào trước tính từ.

Nếu tính từ so sánh hơn có một âm tiết, thêm “-est” vào sau tính từ.

Ví dụ:

 • Tom is taller than all of his classmates → Tom is the tallest student in his class.
 • My car is faster than his car → My car is the fastest one.

Câu trực tiếp, gián tiếp

Cấu trúc viết lại câu lớp 9 từ câu trực tiếp sang gián tiếp, bạn chỉ cần hạ động từ xuống một bậc quá khứ. Nếu động từ chia ở thì hiện tại đơn ta chỉ cần chuyển về quá khứ đơn.

Ví dụ: “I don’t like seafood”, she said.

→ She said that she didn’t like seafood.

Lưu ý: Cấu trúc viết lại câu lớp 9 yêu cầu phải lùi thì động từ.

 • Biến đổi thì động từ:
Câu trực tiếpCâu gián tiếp
Hiện tại đơnQuá khứ đơn
Hiện tại tiếp diễnQuá khứ tiếp diễn
Quá khứ đơnQuá khứ hoàn thành
Hiện tại hoàn thànhQuá khứ hoàn thành
Quá khứ tiếp diễnQuá khứ hoàn thành tiếp diễn
willwould
cancould
must/have tohad to
maymight

Câu đảo ngữ

Muốn đạt điểm cao dạng cấu trúc viết lại câu lớp 9, bạn cần nắm được các loại câu đảo ngữ dưới đây:

 • Câu đảo ngữ trạng từ chỉ tần suất (Các trạng từ mang nghĩa phủ định)
 Never/Rarely/Seldom/Hardly/Little + Trợ động từ + S + V

Ví dụ: Lana rarely spends time on reading books.

→ Rarely does Lana spend time on reading books.

 • Câu đảo ngữ với No hoặc Not any
No/Not any + N + Trợ động từ + S + V

Ví dụ: I will not go to the cinema any more until I have earned enough money.

→ No more cinema will I go until I have earned enough money.

 • Cấu trúc Hardly, No sooner
No sooner… than

Ví dụ: No sooner had I stepped out of the house than it started raining.

Hardly… when

Ví dụ:

 • I had hardly finished my dinner when the phone rang.
 • Hardly had she finished her homework when her friends invited her to go out. → No sooner had she finished her homework than her friends invited her to go out.

Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ rất quan trọng trong cấu trúc viết lại câu lớp 9. Mục đích khi sử dụng mệnh đề quan hệ đó là để rút ngắn câu và tránh lỗi lặp từ.

Ví dụ:

 • The book is on the shelf. The book is about the history of Vietnam.

→ The book which is on the shelf is about the history of Vietnam.

 • The boy is in my class. The boy is good at math.

→ The boy who is in my class is good at math.

Khi viết lại câu mệnh đề quan hệ, bạn cần lưu ý:

 • Đại từ quan hệ:
Đại từ quan hệCách dùng
WHOLàm chủ ngữ hoặc tân ngữ, thay thế cho danh từ chỉ người.
Ví dụ: The girl is my neighbor. The girl is very friendly.→ The girl who is my neighbor is very friendly.
WHOMLàm tân ngữ, thay thế cho danh từ chỉ người.
Ví dụ: The man is my boss. I respect the man.→ The man whom I respect is my boss.
WHICHLàm chủ ngữ hoặc tân ngữ, thay thế cho danh từ chỉ vật.
Ví dụ: The restaurant is crowded. The restaurant has great food.→ The restaurant which has great food is crowded.
WHOSEChỉ sự sở hữu của cả người và vật.
Ví dụ: The book is popular. The book’s author is a famous writer.→ The book whose author is a famous writer is popular.
THATLàm chủ ngữ hoặc tân ngữ, thay cho cả danh từ chỉ người và danh từ chỉ vật (Có thể thay thế cho Which).
Ví dụ: The phone is broken. I bought the phone two months ago.→ The phone that I bought two months ago is broken.
 • Trạng từ quan hệ:
Trạng từ quan hệCách dùng
WHEN Thay cho danh từ chỉ thời gian.
Ví dụ: I started working. It was after I graduated from college.→ I started working when I graduated from college.
WHEREThay cho danh từ chỉ nơi chốn.
Ví dụ: The hotel has a swimming pool. I stayed at the hotel during my vacation.→ The hotel, where I stayed during my vacation, has a swimming pool.
WHYDùng để chỉ lý do (Thay cho the reason, for that reason).
Ví dụ: He did not tell me why he was unhappy.

Xem thêm:

Cấu trúc viết lại câu lớp 9 khác

Cấu trúc viết lại câu lớp 9 khác
Cấu trúc viết lại câu lớp 9 khác
 • Dành bao nhiêu thời gian để làm gì
S + spend + Khoảng thời gian + V-ing
→ It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to + V

Ví dụ: I spend 2 hours playing the guitar.

→ It takes me 2 hours to play guitar.

 • Các từ, cụm từ chỉ nguyên nhân kết quả
Since/As/Because + S + V
→ Because of/Due to/As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: He is hungry because he skipped breakfast this morning.

= Because of skipping breakfast this morning, he is hungry.

 • Các từ, cụm từ chỉ sự trái ngược
Although/ Though/ Even though + S + V
→ Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Ana still came to visit her grandparents although she was very busy.

→ In spite of being busy, Ana still came to visit her grandparents.

 • Câu cảm thán
S + be + adj
→ What + a/an + adj + N!
→ How + adj + N + be!

Ví dụ: The dog is cute.

→ What a cute dog!

→ How cute the dog is!

 • Cấu trúc the first time/ the last time
S + last + V2/Ved + time + ago 
→ The last time + S + V2/Ved + was + time + ago

Ví dụ: We last got around Hanoi together 3 weeks ago.

→ The last time we got around Hanoi together was 3 weeks ago.

Bài tập vận dụng cấu trúc viết lại câu lớp 9

Bài tập vận dụng cấu trúc viết lại câu lớp 9
Bài tập vận dụng cấu trúc viết lại câu lớp 9

Sau khi nắm được lý thuyết, hãy áp dụng bài tập cấu trúc viết lại câu lớp 9 có đáp án dưới đây.

Bài tập 1

1/ We have booked tickets for the concert.

→ Tickets……………………………………………………………………………

2/ My new laptop is more expensive than my old one.

→ My new laptop……………………………………………………………………

3/ Hardly had the sun risen when the birds started singing.

→ No sooner………………………………………………………………………..

4/ She told me: “I’m going on vacation”.

→ She told me that…………………………………………………………………

5/ The writer is talented. The writer wrote a best-selling novel.

→ The writer………………………………………………………………………..

6/ She spends 3 hours a day watching television.

→ It takes her………………………………………………………………………

7/ If Lisa doesn’t rest, she really will be sick.

Unless………………………………………………………………………………………………..

8/ They arrived too late to see the first movie.

They didn’t ………………………………………………………………………………………..

Bài tập 2

1/ In spite of his age, John runs 8 miles before breakfast.

Though ………………………………………………………………………………………………

2/ He wrote the letter in two hours.

It took …………………………………………………………………………………………………

3/ “Why don’t we go out for a walk?”

Harry suggested ………………………………………………………………………………….

4/ This is the fastest way to get to the city center.

There …………………………………………………………………………………………………

5/ If anyone succeeds in solving the problems, it will probably be Jack.

Jack is the most ……………………………………………………………………………………

6/ He said he was not guilty of stealing the car.

He denied …………………………………………………………………………………………..

7/ I don’t play tennis as well as you do.

You ……………………………………………………………………………………………………

8/  My father hasn’t been to the doctor for three years.

It’s …………………………………………………………………………………………………….

Bài tập 3

1/ Sarah was very sorry that she didn’t see Victor on his trip to London.

Sarrah greatly regretted………………………………………………………………………….

2/ It’s thought that the accident was caused by Jennie.

The accident is ……………………………………………………………………………………

3/ “Will you be visiting the Great Wall when you go to China?” he asked Mai.

He asked …………………………………………………………………………………………..

4/ “I think you should try Texas chicken,” said the waiter.

The waiter recommended ……………………………………………………………………

5/ This is the most delicious bubble tea I have ever drank.

I have ……………………………………………………………………………………………

6/ Flappy Bird is so easy that everyone can play it.

It’s such ………………………………………………………………………………………..

7/ Layla will receive some money to continue her study. Her parents died in a traffic accident

Layla whose ………………………………………………………………………………….

8/ They are producing laptops in Japan.

Laptops are ………………………………………………………………………………….

Đáp án

Bài tập 1

1/ Tickets for the concert have been booked by us.

2/ My new laptop is the most expensive.

3/ No sooner had the sun risen than the birds started singing.

4/ She told me that she was going on vacation.

5/ The writer who wrote a best-selling novel is talented.

6/ It takes her 3 hours a day to watch television.

7/ Unless Lisa rest herself she really will be ill.

8/ They didn’t arrive early enough to see the first movie.

Bài tập 2

1/ Though John is old, he runs 8 miles before breakfast.

2/ It took him 2 hours to write a letter.

3/ Harry suggested we should go out for a while.

4/ There’s no faster way than this to get to the city center.

5/ Jack is the most likely person to succeed in solving the problems.

6/  He denied stealing (having stolen) the car.

7/ You play tennis better than I do.

8/ It’s been two years since my father went to the doctor.

Bài tập 3

1/ Sarrah greatly regretted not seeing Victor on his trip to London.

2/ The accident is thought to have been caused by Jennie.

3/ He asked Mai if she would be visiting the Great Wall when she went to China.

4/The waiter recommended that we should try Texas chicken.

5/ I have never drank such delicious bubble tea.

6/ Flappy Bird is such an easy game that everyone can play it.

7/ Layla whose parents died in a traffic accident will receive some money to continue her study.

8/ Laptops are being produced in Japan.

Chỉ cần chăm chỉ luyện tập bạn sẽ đạt điểm cao các dạng cấu trúc viết lại câu lớp 9. Hãy tham khảo các bài viết tại IELTS Cấp Tốc để nắm vững ngữ pháp Tiếng Anh bạn nhé!

Bình luận