6+ bài tập so sánh kép (Double Comparison) thường gặp nhất

Lê Ngọc Hoà Lê Ngọc Hoà
01.06.2021

So sánh kép – Double Comparison là dạng bài so sánh dùng để miêu tả sự việc ngày càng phát triển về số lượng, chất lượng. So sánh kép là phần thí sinh dễ mắc lỗi trong những bài thi tiếng Anh. Vì vậy, trong bài viết này ieltscaptoc.com.vn sẽ mang đến những bài tập So sánh kép trong tiếng Anh giúp bạn luyện tập, thực hành nâng cao kiến thức về mảng so sánh này.

1. Lý thuyết So sánh kép (Double comparison)

1.1. Khái niệm So sánh kép

So sánh kép (Double comparison) là một dạng so sánh gồm có hai mệnh đề sử dụng khi muốn diễn tả về người hoặc vật nào để có sự thay đổi và ảnh hưởng tới người hoặc vật khác. Nó được hình thành bởi tính từ và trạng từ.

Lí thuyết và ví dụ So sánh kép
Lí thuyết và ví dụ So sánh kép

Ví dụ: The more Jin eats, the fatter she is.

(Jin càng ăn nhiều, cô ấy càng mập)

=> Trong câu này muốn diễn tả về việc ăn của người được đề cập đến. Nguyên nhân “ăn nhiều” – kết quả “càng béo”

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

1.2. Cấu trúc So sánh kép

Cấu trúc 1

The + comparative + S + V + the + comparative + S + V

Khi hai vật hay hai sự việc thay đổi cùng cấp độ thì dùng hình thức so sánh hơn ở cả hai mệnh đề để diễn tả điều này.

Ví dụ: The sooner you take your medicine, the better you will feel

(Uống thuốc càng sớm, bạn sẽ càng cảm thấy tốt hơn)

Cấu trúc 2

The more + S + V + the + comparative + S + V

Khi đưa ra lời đề nghị/khuyên bảo cho các hành động, nó cũng có thể biến thành dạng mệnh lệnh.

Ví dụ: The more you study, the smarter you will become

(Bạn càng học nhiều, bạn sẽ càng trở nên thông minh hơn)

Cấu trúc 3

Short adj: S + V + adj + er + and + adj + er
Long adj: S + V + more and more + adj

Trong văn nói, so sánh kép chủ yếu được rút gọn và đặc biệt nó được dùng để nói những lời rập khuôn.

Ví dụ: The weather gets colder and colder

(Thời tiết ngày càng lạnh hơn)

Xem thêm những bài viết đáng chú ý

Ngoài ra, để nắm thêm các điểm ngữ pháp khác nữa các bạn có thể đến với website Hocielts.vn để học được những lý thuyết tiếng Anh (kèm bài tập) chi tiết và hoàn toàn miễn phí.  

2. Bài tập ứng dụng So sánh kép

So sánh kéo là một điểm ngữ pháp quan trọng nằm trong cấu trúc so sánh (còn có so sánh nhất, so sánh ngang bằng) của tiếng Anh, mà mọi người dù ở bất kì level cũng cần phải nắm rõ.

Bài tập ứng dụng So sánh kép
Bài tập ứng dụng So sánh kép

Dưới đây là những bài tập ứng dụng cấu trúc so sánh kép do ieltscaptoc.com.vn đã tổng hợp và có đi kèm đáp án để các bạn kiểm tra lại bài làm của mình. Bạn có thể làm bài tập dưới đây hoặc download file PDF về để làm nhé.

download

Bài tập 1

Viết lại các câu sau theo gợi ý

1. He works much. He feels tired.

-> The more …………………………………………………

2. The apartment is big. The rent is high.

->  The bigger ………………………………………………….

3. The joke is good. The laughter is loud.

-> The better ……………………………………………….……..

4. She gets fat. She feels tired.

-> The fatter ……………………………………………….………

5. The children are excited with the difficult games.

-> The more ……………………………………………….………

6. If you read many books, you will have much knowledge.

→ The more …………………………………………………………………….

7. He speaks too much and people feel bored.

→ The more …………………………………………………………………….

8. The growth in the economy makes people’s living condition better.

→ The more …………………………………………………………………….

9. He learned a lot of things as he traveled far.

→ The farther……………………………………………………………………

Bài tập 2

Tìm lỗi sai (nếu có) và sửa lại

 1. The more she study, the smarter she will become.
 2. The more I looks into your eyes, the more I love you.
 3. The bigger the apartment is, the high the rent is.
 4. The more difficult the games are, the excited the children are
 5. The more money he has, the most he wants to spend

Xem thêm: Bài mẫu How to protect the environment

Bài tập 3

Viết lại các câu 

 1. The shorter, the better
 2. The closer to the Earth’s pole, the greater the gravitational force
 3. The bigger they are, the faster they fall
 4. The sooner you take your medicine, the better you will feel

Bài tập 4

Điền dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. The weather gets __________________. (cold)
 2. Bob is getting ____________________. (fat)
 3. Jim’s situation became _____________. (difficult)
 4. __________ my grandparents get, _____________ they are. (old – happy)
 5. __________ it is, ___________ Hoa is. (hot – weak)
 6. The company expended rapidly. It grew ______________ all the priod. (big)
 7. Life got __________ for Viet as the company became __________. (good – successful)
 8. ____________ we eat, _____________ we get. (many – fat)
 9. As Microsoft grew, Bill Gates got _________________. (rich)
 10. Her job gets _________________ every year. (hard)

Bài tập 5

Chọn đáp án đúng nhất

1._______ I study for these exams, _______ I will do.

a. The harder / the better

b. The more / the much

c. The hardest / the best

d. The more hard / the more good

2. My younger brother is ________________.

a. more and more naughty

b. much and much naughty

c. most and most naughty

d. naughtier and naughtier

3. Hill is becoming ________________.

a. more and more tall

b. taller and taller

c. tall and tall

d. much and much tall

4. _____________ the test is,_____________her score is.

a. harder / lower

b. The harder / the lower

c. hard / low

d. The more hard / the more low

5. _____________ my father is,____________ I feel.

a. angrier / worse

b. The more angrier / the more worse

c. angry / bad

d. The angrier / the worse

6. _____________ she thinks of, ____________ she makes.

a. idea / post

b. ideas / posts

c. The more ideas / the moreposts

d. The ideas / the posts

7. ____________ babies cry, _______________ my aunt feeds them.

a. Theharder / the more quickly

b. hard / quickly

c. The more harder/the morequickly

d. harder / quicklier

8. Many students think that ______ they graduate from university, ____ chance they have to find a good job.

a. Thesooner / the better

b. soon / good

c. The soon / the good

d. The more soon / the more good

9. Women’s employment rate is getting ____________.

a. high and high

b. higher and the highest

c. high and higher

dhigher and higher

10. _____________ the test is, _______________ it is to succeed.

a. The more difficult / the sweeter

b. difficult / sweet

b. more difficult / sweeter

dThe more difficult / the more sweeter

Bài tập 6

Viết lại câu sử dụng cấu trúc so sánh kép

 1. The apartment is small. The rent is cheap.
 2. Tung spends much money and time with his girlfriend, he becomes happy.
 3. The joke is talented. The laughter is loud.
 4. She goes to bed late. She feels tired.
 5. As her father gets older, he wants to travel less.
 6. As this road gets busy, it becomes dangerous.
 7. They are young, they learn easily.
 8. The hotel is cheap, the services are bad.
 9. He uses much electricity, his bill will be high.
 10. When technology is modern, the world’s environment becomes worse and worse.

Đáp án bài tập ứng dụng

Đáp án bài tập 1

 1. The more he works, the more tired he feels.
 2. The bigger the apartment is, the higher the rent is.
 3. The better the joke is, the louder the laughter is.
 4. The fatter she gets, the more tired she feels.
 5. The more difficult the games are, the more excited the children are.
 6. The more books you read, the more knowledge you will have.
 7. The more he speaks, the more bored people feel.
 8. The more the economy grows, the better people’s living condition is.
 9. The farther he traveled, the more he learned.

Đáp án bài tập 2

 1. Sai: study -> Sửa: studies
 2. Sai: looks -> Sửa: look
 3. Sai: high -> Sửa: higher
 4. Sai: the excited -> Sửa: the more excited 
 5. Sai: the most -> Sửa: the more

Đáp án bài tập 3

 1.  -> It is short. It is best
 2.  -> The Earth’s pole  is close. The gravitational force is great
 3.  -> They are big. They fall fast.
 4.  -> You take your medicine soon. You will fell well.

Đáp án bài tập 4

 1. colder and colder
 2. fatter and fatter
 3. more and more difficult
 4. The older – the happier
 5. The less hot – the less weak
 6. bigger and bigger
 7. better and better – more and more successful
 8. The more – the fatter
 9. richer and richer
 10. harder and harder

Đáp án bài tập 5

 1. Chọn a. The harder / the better
 2. Chọn a. more and more naughty
 3. Chọn b. taller and taller
 4. Chọn b. The harder / the lower
 5. Chọn d. The angrier/the worse
 6. Chọn c. The more ideas / the more posts
 7. Chọn a. The harder / the more quickly
 8. Chọn a. The sooner / the better
 9. Chọn dhigher and higher
 10. Chọn a. The more difficult / the sweeter

Đáp án bài tập 6

 1. The smaller the apartment is, the cheaper the rent is.
 2. The more money and time Tung spends with his girlfriend, the happier he becomes.
 3. The more talented the joke is, the louder the laughter is.
 4. The later she goes to bed, the more tired she feels.
 5. The older her father gets, the less he want to travel.
 6. The busier this road gets, the more dangerous it becomes.
 7. The younger they are, the more easily they learn.
 8. The cheaper the hotel is, the worse the services are.
 9. The more electricity he uses, the higher his bill will be.
 10. The more modern technology is, the worse the world’s environment becomes.

Bài viết đã cung cấp kiến thức tổng quan của mẫu câu so sánh kép trong tiếng Anh. Đi kèm với có ieltscaptoc.com.vn còn tổng hợp bài tập ứng dụng So sánh kép có kèm đáp án để bạn luyện tập sau khi học kiến thức mới. Hy vọng những kiến thức bổ ích này sẽ giúp các bạn trong học tập.

Bình luận