Cách dùng & cấu trúc would rather trong tiếng Anh đầy đủ nhất

Lê Ngọc Hoà Lê Ngọc Hoà
20.04.2021

Trong ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc would rather là loại câu nâng cao hơn so với các cấu trúc đơn giản như “I like…”/ “I want”, được dùng để nói về sở thích và mong muốn của bản thân. Vậy hãy cùng ieltscaptoc.com.vn tìm hiểu chi tiết về cấu trúc này ngay dưới đây nhé!

1. Would rather là gì?

Cấu trúc ‘would rather‘ có thể được sử dụng để diễn tả mong muốn, nuối tiếc của người nói về một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ.

Would rather: thà…hơn, thích…hơn

Ví dụ:

My sister would rather watch cartoon films.

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

(Chị gái tôi thích xem phim hoạt hình hơn)

➔ Ở đây, khi nói về sở thích ‘xem phim hoạt hình’ của chị gái thì người nói đã dùng đến cấu trúc Would rather.

2. Cách dùng would rather trong tiếng Anh

2.1. Sử dụng would rather với một chủ ngữ

Cấu trúc Would rather ở hiện tại hoặc tương lai

Công thức would rather được dùng nhằm diễn đạt mong muốn của chủ thể (người nói) về 1 điều gì đó ở hiện tại hay tương lại. Cách sử dụng này thường được dùng trong những tình huống giao tiếp tiếng Anh lịch sự, cần sự trang trọng hoặc ở văn viết.

Sử dụng would rather với một chủ ngữ
Sử dụng would rather với một chủ ngữ
Khẳng địnhS + would rather (‘d rather) + V 
Phủ địnhS + would rather (‘d rather) + not + V
Nghi vấnWould + S + rather + V?

Ví dụ: 

 • John’d rather spend time on climb the moutain.
 • I’d rather not money that new car.
 • Would you rather stay at your factory?

Cấu trúc would rather ở thì quá khứ

Công thức would rather có thể được dùng nhằm diễn đạt mong muốn, sự nuối tiếc của người nói (chủ thể) tới 1 điều gì đó đã được xảy ra ở trong quá khứ.

Cấu trúc would rather:

Khẳng địnhS + would rather + have + V3
Phủ địnhS + would rather (not) + have + V3
Nghi vấnWould + S + rather + have + V3?

Ví dụ: 

 • He would rather have spent two days on work office.
 • How much time did you spend on this homework?
 • I would rather not have bought this table.

Cấu trúc would rather than và would rather or

Khi bạn muốn thể hiện hay bộc lộ dành cho sự ưu tiên, thích thú 1 việc gì đó hơn 1 việc khác, chúng ta có thể dùng công thức would rather than và would rather of. Dạng cấu trúc này cũng là cách sử dụng thường gặp của cấu trúc would rather trong tiếng Anh

Ví dụ:

 • Would you rather eat lunch out than cook lunch today?
 • He would rather haven’t eat this apple.
 • Would you rather stay here or go out?
 • Would you rather play video games or do homework?

2.2. Sử dụng would rather với hai chủ ngữ

Cấu trúc would rather ở hiện tại hoặc tương lai

Công thức would rather hoàn toàn có thể dùng nhằm giả định một điều gì đó đối lập với hiện tại hay mong muốn của ai đó làm gì ở hiện tại hoặc tương lai.

Khẳng địnhS1 + would rather (that) + S2 + V-ed
Phủ địnhS1 + would rather (that) + S2 + not + V-ed
Nghi vấnWould + S + rather +  S2 + V-ed?

Ví dụ:

 • Adam would rather Susan bought a new motorbike.
 • Would you rather he stayed here with girlfriends?
 • I would rather my daughter worked for SinhThanh.,Co LTD.

Cấu trúc would rather ở quá khứ

Cấu trúc would rather cũng có thể được dùng nhằm diễn đạt mong muốn, sự nuối tiếc về 1 điều gì đó ở trong quá khứ hay giả định 1 điều đối lập với quá khứ. Cách dùng này cũng tương tự như cách cấu trúc câu điều kiện loại III.

Sử dụng would rather với hai chủ ngữ
Sử dụng would rather với hai chủ ngữ
Khẳng địnhS1 + would S1 + would rather (that) + S2+ had + V3
Phủ địnhS1 + would rather (that) + S2+ hadn’t + V3
Nghi vấnWould + S + rather +  S2 + had + V3?

Ví dụ:

 • I’d rather you hadn’t caught it at your warehouse. 
 • John would rather that he hadn’t bitten his wife.
 • My mother would rather that I had gone to class yesterday.

Xem thêm các bài viết:

3. Dạng viết tắt của would rather

Thông thường, would rather sẽ được viết tắt (trừ trong các văn bản trang trọng).

3.1. Dạng khẳng định

 • He would = He’d
 • She would = She’d
 • We would = We’d
 • They would = They’d
 • It  would = It’d
 • You would  = You’d
 • I would = I’d

3.2. Dạng phủ định

 • He would rather not = He’d rather not
 • She would rather not = She’d rather not
 • They would rather not = They’d rather not
 • You would rather not = You’d rather not
 • It  would rather not =It’d rather not
 • We would rather not = We’d rather not

4. Phân biệt “Would rather” và “Prefer”

4.1. Cách dùng

Về cơ bản, hai cấu trúc này mang ý nghĩa giống nhau đều được dùng để chỉ sự yêu thích, mong muốn của bản thân.

4.2. Cấu trúc

S + would rather + V (nguyên thể)…. than…

S + prefer + V(ing)…. to…

Ví dụ:

I’d rather walk than drive = I prefer walking to driving.

5. Bài tập về cấu trúc would rather trong tiếng Anh

Bài tập

Bài tập 1: Hoàn thành câu với cấu trúc would rather, chia dạng đúng động từ:

 1. Adam’d rather … (stay) home with his wife.
 2. I think I’d prefer … (play) video games with my friends today.
 3. Would you rather I … (leave) you alone?
 4. I’d rather the students … (study) for their exam at school.
 5. Adam prefers … (relax) at pub on the weekend.

Bài tập 2: Hãy điền to, than, or  vào chỗ trống:

 1. Do you prefer milk … water?
 2. I think I’d prefer … drive to Texas with my wife
 3. Would you rather go to the pub … go to the beach? (asking for a choice)
 4. He’d rather do homeworks … play badminton with his friends! (make a specific choice)
 5. My friend prefers fast food … sea food.
Bài tập về cấu trúc would rather trong tiếng Anh
Bài tập về cấu trúc would rather trong tiếng Anh

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng

 1. I don’t fancy the theatre again. I’d rather  (go/to go/going) to the cinema.
 2. I’d rather speak to him in person  (to discussing/than discuss/to discuss) things over the phone. 
 3. If I had a choice I think I’d rather  (live in Paris than in London/live in Paris to London/to live in Paris than London) . 
 4. I would rather you (go/went/had gone) home now.
 5. I don’t want to go out. I’d rather (staying/stay/to stay) home.
 6. I’d rather go in December (than/that/to) in May.
 7. I’d rather come with you (than staying/than stay/to stay) here alone.
 8. I’d rather you (stay/to stay/stayed) here with me and the kids.
 9. He would rather  (save/saves/saving) up than  (spend/spends/spending) all his money.
 10. Would you rather we (not go/don’t do/didn’t go) out tonight?

Đáp án

Bài tập 1:

1. stay2. to play3. left4. study5. relaxing/ to relax

Bài tập 2:

1. to2. to 3. or4. than5. to

Bài tập 3:

1. go2. than discuss3. live in Paris than in London4. went5. stay
6. than7. than stay8. stayed9. save/ spend10. didn’t go

Trên đây là bài viết tổng hợp đầy đủ nhất về cấu trúc would rather trong tiếng Anh. Ieltscaptoc.com.vn hi vọng với những kiến thức này có thể giúp bạn học tốt tiếng Anh hơn. Hãy tìm hiểu thêm các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh khác để nắm vững về ngữ pháp nhé!

Bình luận