Cách diễn tả lợi ích của internet bằng tiếng Anh

Cấp Tốc IELTS Cấp Tốc IELTS
22.02.2023

Từ khi có internet, cả thế giới gần như đã thay đổi. Chúng ta có thể truy cập thông tin, học tập, làm việc, xem phim, giải trí,…trên internet. Việc bạn có thể đọc bài viết này cũng là nhờ có internet, và còn vô số những lợi ích to lớn nữa. 

Vậy bạn đã biết cách diễn tả những lợi ích của internet bằng tiếng Anh hay chưa? Hãy cùng tìm hiểu cùng IELTS Cấp tốc trong bài viết dưới đây nhé!

Bố cục bài viết lợi ích của internet bằng tiếng Anh

Một bài viết “lợi ích của internet bằng tiếng Anh” hoàn chỉnh có thể được triển khai theo bố cực như sau:

Phần mở đầu: Giới thiệu tổng quan về Internet

 • Sự hình thành? Ai tạo ra?
 • Một vài câu khái quát về tầm ảnh hưởng của internet với thế giới

Phần nội dung chính: Nêu ra những lợi ích của Internet kèm theo phân tích, ví dụ, căn cứ cụ thể. Bên cạnh đó, bạn có thể nêu ra một số mặt trái của internet.

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • Tìm kiếm, cập nhật thông tin
 • Học tập, làm việc
 • Giải trí
 • Liên lạc

Phần kết luận: Tóm gọn lại ý chính, nêu cảm nhận của bạn. 

Từ vựng thường dùng trong bài viết lợi ích của internet bằng tiếng Anh

lợi ích của internet bằng tiếng Anh
Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
the Internet/ði/ /ˈɪntərˌnɛt/mạng Internet
website/ˈwɛbˌsaɪt/trang web
resource/ˈrisɔrs/tài nguyên
information/ˌɪnfərˈmeɪʃən/thông tin
communication/kəmˌjunəˈkeɪʃən/truyền thông
entertainment/ˌɛntərˈteɪnmənt/giải trí
search engine/sɜrʧ/ /ˈɛnʤən/công cụ tìm kiếm
electronic devices/ɪˌlɛkˈtrɑnɪk/ /dɪˈvaɪsəz/thiết bị điện tử
social network/ˈsoʊʃəl/ /ˈnɛˌtwɜrk/mạng xã hội
platform/ˈplætˌfɔrm/nền tảng
distance learning/ˈdɪstəns/ /ˈlɜrnɪŋ/học từ xa
online courses/ˈɔnˌlaɪn/ /ˈkɔrsəz/khóa học trên mạng
shopping online/ˈʃɑpɪŋ/ /ˈɔnˌlaɪn/mua sắm trực tuyến
to download/tu/ /ˈdaʊnˌloʊd/tải xuống
to browse the Internet/tu/ /braʊz/ /ði/ /ˈɪntərˌnɛt/truy cập internet
to access to/tu/ /ˈækˌsɛs/ /tu/truy cập tới
to visit a website/tu/ /ˈvɪzət/ /ə/ /ˈwɛbˌsaɪt/truy cập một trang web
available/əˈveɪləbəl/có sẵn
convenient/kənˈvinjənt/tiện lợi
frequent/ˈfrikwənt/thường xuyên
enormous/huge/ɪˈnɔrməs///hjuʤ/khổng lồ
effective/ɪˈfɛktɪv/hiệu quả

>>> Xem thêm: Tổng hợp từ vựng tiếng Anh ngành công nghệ thông tin

Những mẫu câu về lợi ích của internet bằng tiếng Anh

lợi ích của internet bằng tiếng Anh
 • Internet: A big global store of information. You can find any kind of information available on the Internet by the most popular search engines, such as: google.com, chat gpt, bing.com, etc. 

(Internet: Kho trữ thông tin toàn cầu lớn. Bạn có thể tìm thấy bất kỳ loại thông tin nào cũng đều có sẵn trên Internet bằng các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất, chẳng hạn như: google.com, chat gpt, bing.com, vv.)

 • Share information with other people around the world. (Chia sẻ thông tin với những người khác trên khắp thế giới).
 • Connects many people all over the world. It is easier to stay in touch with your friends by chatting, e-mail messages, video call,… (Kết nối mọi người trên toàn cầu: Bạn dễ dàng giữ liên lạc với bạn bè của mình hơn bằng cách chat, e-mail, forum…).
 • Keep up with the most recent global news: Most of the newspapers of the world are also available on the Internet.  (Cập nhật những tin tức mới nhất trên toàn cầu: Hầu hết các tờ báo trên thế giới đều có sẵn trên Internet).
 • Make use of numerous online services: such as making hotel reservations, looking for work, purchasing movie tickets, and online banking. You can play games, watch movies, or listen to music with others around the world. 

(Sử dụng nhiều dịch vụ trực tuyến: chẳng hạn như đặt phòng khách sạn, tìm việc, mua vé xem phim và ngân hàng trực tuyến. Bạn có thể chơi trò chơi, xem phim hoặc nghe nhạc với những người khác trên khắp thế giới).

 • Internet-based money transfers: Even on Saturday and Sunday evenings, the user can complete it in a few seconds. Compared to going to the bank, it takes less time.  (Chuyển tiền qua Internet: Ngay cả vào tối thứ 7 và chủ nhật, người dùng có thể hoàn tất trong vài giây. So với việc đến ngân hàng thì mất ít thời gian hơn).
 • Internet mail arrives at its destinations in a matter of seconds. You can send pictures, videos, songs, computer programs, and more via email. Emailing is much less expensive than calling or writing a letter.  

(Thư Internet đến nơi chỉ trong vài giây. Bạn có thể gửi ảnh, video, bài hát, chương trình máy tính, v.v. qua email. Gửi email ít tốn kém hơn nhiều so với gọi điện hoặc viết thư).

 • We can read an ebook or check the weather. (Chúng ta có thể đọc sách điện tử hoặc kiểm tra thời tiết).
 • We are able to check the prices of various consumer goods online. (Chúng ta có thể kiểm tra trực tuyến giá của các mặt hàng tiêu dùng khác nhau).
 • The internet is a tool for learning. We can look up information and learn a new language. We can take classes online. You can get almost any educational material you want from the internet. 

(Internet là một công cụ để học tập. Chúng ta có thể tra cứu thông tin và học một ngôn ngữ mới. Chúng ta có thể tham gia các lớp học trực tuyến. Bạn có thể lấy hầu hết mọi tài liệu giáo dục mà bạn muốn từ internet).

>>> Tham khảo: Bài mẫu Talk about your leisure activities – IELTS Speaking

Đoạn văn mẫu lợi ích của internet bằng tiếng Anh

lợi ích của internet bằng tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 1

Students can benefit greatly from the Internet when conducting research and studying.

First and foremost, students have access to a vast amount of information via the Internet. They can use search engines like Google, Yahoo, etc. or visit other professional websites directly to look for anything they need online. Students can also use Internet-connected computers in some school libraries. Second, e-learning and distance learning are now possible thanks to the Internet. There are thousands of online courses available because of the Internet. How would we be able to continue studying during the Covid 19 without the Internet? Finally, students can easily unwind by playing online games, movies, and music.

In conclusion, there are numerous advantages that students can gain from using the Internet.

(Học sinh có thể hưởng lợi rất nhiều từ Internet khi tiến hành nghiên cứu và học tập.

Đầu tiên và quan trọng nhất, học sinh có quyền truy cập vào một lượng lớn thông tin qua Internet. Họ có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, v.v. hoặc truy cập trực tiếp vào các trang web chuyên nghiệp khác để tìm kiếm trực tuyến bất kỳ thứ gì họ cần. Học sinh cũng có thể sử dụng máy tính có kết nối Internet ở một số thư viện trường học. Thứ hai, học trực tuyến và học từ xa hiện có thể thực hiện được là nhờ có Internet. Có hàng ngàn khóa học trực tuyến có sẵn trên Internet. Làm sao chúng ta có thể tiếp tục học tập trong mùa dịch Covid 19 mà không có Internet? Cuối cùng, học sinh có thể dễ dàng thư giãn bằng cách chơi trò chơi trực tuyến, phim ảnh và âm nhạc.

Tóm lại, có rất nhiều lợi ích mà học sinh có thể đạt được từ việc sử dụng Internet.)

>>> Xem thêm: Bài mẫu chủ đề: Talk about the Internet – IELTS Speaking

Đoạn văn mẫu 2

The Internet is a global network of computers, servers, and devices. The Internet is now widely used all over the world. It brings many benefits for human life.

First, the Internet is a massive global information repository. The Internet offers access to a wide range of information. It can be found using the most widely used search engines, such as: bing.com, yahoo.com, and so on. You can also share information with people all over the world.

Second, the Internet connects a lot of people worldwide. Utilize the Internet to keep up with the most recent global news. The vast majority of world newspapers are also accessible online. It’s easier to keep in touch with friends through chatting, email, and forums. There are also many services available online. such as making hotel reservations, looking for work, purchasing movie tickets, and online banking. You can play games, watch movies, or listen to music with others around the world.

On the internet, online education is also popular. Lectures, books, and documents on a variety of subjects can be found on numerous websites. You can also learn multiple times and gain a lot of knowledge by downloading these lectures to your own computer.

In general, the internet is a revolution that alters the way the world works completely. The internet has nearly eliminated all distances and brought people closer together.

(Internet là một mạng toàn cầu gồm các máy tính, máy chủ và thiết bị. Internet hiện nay được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Nó mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống con người. 

Đầu tiên, Internet là kho lưu trữ thông tin toàn cầu khổng lồ. Internet cung cấp quyền truy cập vào một loạt các thông tin. Chúng có thể được tiếp cận bằng cách sử dụng các công cụ tìm kiếm được sử dụng rộng rãi nhất, chẳng hạn như: bing.com, yahoo.com, v.v. Bạn cũng có thể chia sẻ thông tin với mọi người trên khắp thế giới. 

Thứ hai, Internet kết nối mọi người trên toàn thế giới. Sử dụng Internet để cập nhật những tin tức toàn cầu mới nhất. Phần lớn các tờ báo thế giới cũng có thể truy cập trực tuyến. Giữ liên lạc với bạn bè thông qua trò chuyện, email và diễn đàn sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra còn có nhiều dịch vụ có sẵn trực tuyến. chẳng hạn như đặt phòng khách sạn, tìm việc, mua vé xem phim và ngân hàng trực tuyến. Bạn có thể chơi trò chơi, xem phim hoặc nghe nhạc với những người khác trên khắp thế giới. 

Trên internet, giáo dục trực tuyến cũng phổ biến. Các bài giảng, sách và tài liệu về nhiều chủ đề khác nhau có thể được tìm thấy trên nhiều trang web. Bạn cũng có thể học nhiều lần và thu được nhiều kiến ​​thức bằng cách tải các bài giảng này về máy tính của mình.

Nhìn chung, internet là một cuộc cách mạng thay đổi hoàn toàn cách thế giới vận hành. Nhờ có internet, mọi khoảng cách gần như bị xóa bỏ và đưa con người xích lại gần nhau hơn.)

Trên đây là những từ vựng và cấu trúc phổ biến khi nói về lợi ích của internet bằng tiếng Anh. Hy vọng với những kiến thức bổ ích mà IELTS Cấp tốc chia sẻ, bạn sẽ thêm phần tự tin khi gặp phải chủ đề này trong quá trình học và thi tiếng Anh của mình.

Bình luận