Cách viết đoạn văn viết về kì nghỉ hè bằng tiếng anh hay nhất – 16+ đoạn văn mẫu

Lê Ngọc Hoà Lê Ngọc Hoà
27.07.2021

Viết đoạn văn tiếng Anh về kỳ nghỉ hè là một trong những chủ đề quen thuộc gần gũi cho các bạn học sinh. Trong bài viết dưới đây là cách viết về kì nghỉ hè bằng tiếng Anh do ieltscaptoc.com.vn sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn rèn luyện và nâng cao khả năng viết bài luận tiếng Anh của mình, chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi quan trọng.

1. Cách viết đoạn văn bằng tiếng Anh về kì nghỉ hè

Để viết được đoạn văn về chuyến du lịch bằng tiếng Anh, bạn cần nêu được địa điểm, thời gian, các hoạt động, các món ăn, những ấn tượng của bạn…về chuyến đi. Dưới đây ieltscaptoc.com.vn sẽ cung cấp cho bạn cách để viết một đoạn văn bằng tiếng Anh về kì nghỉ hè.

cach viet doan van tieng anh ve ki nghi he reup 1 1
Cách viết đoạn văn bằng tiếng Anh về kì nghỉ hè

Cấu trúc chung của bài

 • Câu chủ đề/mở đoạn (1 câu)
 • Luận điểm 1 (1 câu); triển khai luận điểm 1 (1-2 câu)
 • Luận điểm 2 (1 câu); triển khai luận điểm 2 (1-2 câu)
 • Luận điểm 3 (1 câu); triển khai luận điểm 3 (1-2 câu)
 • Câu kết luận (optional)

1.1. Câu chủ đề/mở đoạn

 • Là câu thể hiện ý chính của cả đoạn. Bắt buộc phải có 1 câu chủ đề hoàn chỉnh mới có thể từ đó triển khai các luận điểm.
 • Câu chủ đề phải có 2 phần
 • Topic: Thông báo cho người đọc về chủ đề đoạn văn
 • Controlling idea: Nhận định cá nhân của người viết về chủ đề này

1.2. Phần thân đoạn

Thân bài bao gồm khoảng 3 luận điểm chính triển khai, giải thích, chứng minh cho câu chủ đề; sau mỗi luận điểm sẽ là luận cứ chứng minh cho luận điểm đó. Thông thường đề bài sẽ cung cấp gợi ý cho 3 luận điểm. Ngoài ra bạn cũng có thể tự xây dựng luận điểm bằng việc đặt ra và trả lời những câu hỏi đơn giản Why, How (tại sao, làm thế nào).

 • Nên triển khai 1 trong 3 luận điểm bằng một ví dụ thực tế.
 • Khi triển khai ý, nếu được, hãy cố gắng vận dụng trải nghiệm thật của bản thân thay vì bài mẫu thuộc lòng. Bài viết của bạn nhờ đó sẽ tự nhiên hơn, gây thiện cảm cho người đọc.
 • 3 luận điểm cần được đưa ra theo một bố cục rõ ràng, dễ theo dõi.
 • Đoạn văn phải được trình bày đơn giản, mạch lạc, thể hiện rõ ràng quan điểm người viết theo tinh thần khoa học, tuyệt đối tránh lối viết ẩn ý, lạc đề, khoa trương, sáo rỗng.

1.3. Kết đoạn

 • Là câu cuối, kết thúc đoạn văn. Câu này không bắt buộc nên các bạn có thể bỏ qua nếu không tự tin. Tuy nhiên, lưu ý rằng câu kết có thể giúp bù đắp nốt số từ còn thiếu so với yêu cầu, nếu bài của bạn quá ngắn.
 • Chỉ bao gồm một câu duy nhất.
 • Câu kết thường được viết bằng cách nhắc lại câu chủ đề theo một cách khác (Paraphrase).
 • Tương tự như những phần trên trong đoạn văn, câu kết cũng cần phải được bắt đầu bằng một liên từ. Có rất nhiều liên từ dạng này (In conclusion, To conclude, In general, etc.), nhưng các bạn chỉ nên nhớ và sử dụng duy nhất 1 trong số đó cho tất cả các bài viết.

2. Từ vựng tiếng Anh về kì nghỉ hè

Những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành sẽ giúp chúng ta khám phá những địa điểm du lịch trên toàn thế giới một cách dễ dàng hơn.

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • Airline schedule: /ˈeəlaɪn ˈʃedjuːl/ lịch bay
 • Baggage allowance: /ˈbæɡɪdʒ əˈlaʊəns/ lượng hành lý cho phép
 • Boarding pass: /ˈbɔːdɪŋ kɑːd/ thẻ lên máy bay (cung cấp cho hành khách)
 • Check-in: /tʃek – ɪn/ giấy tờ vào cửa
 • Complimentary: /ˌkɒmplɪˈmentri/ (đồ, dịch vụ…) miễn phí, đi kèm
 • Deposit: /dɪˈpɒzɪt/ đặt cọc
 • Domestic travel: /dəˈmestɪk ˈtrævl/ du lịch nội địa
 • Destination: /ˌdestɪˈneɪʃn/ điểm đến
 • High season: /haɪ ˈsiːzn/ mùa đắt điểm
 • Low Season: /ləʊˈsiːzn/ mùa nhỏ khách
 • Loyalty programme: /ˈlɔɪəltiˈprəʊɡræm/ chương trình người dùng thường xuyên
 • Inclusive tour: /ɪnˈkluːsɪv tʊə(r)/ tour trọn gói
 • One way trip: /wʌn weɪ trɪp/ Chuyến đi 1 chiều
 • Round trip: /ˌraʊnd ˈtrɪp/ Chuyến đi khứ hồi
 • Cancellation penalty: /ˌkænsəˈleɪʃn ˈpenəlti/ Phạt do bãi bỏ
 • Excursion/promotion airfare: /ɪkˈskɜːʃn/ /prəˈməʊʃn/ /ˈeəfeə(r)/Vé máy bay khuyến mãi / hạ giá
 • Retail Travel Agency: /ˈriːteɪlˈtrævl eɪdʒənsi/ đại lý bán lẻ về du lịch
 • Itinerary: /aɪˈtɪnərəri/ Lịch trình
 • Account payable: /ə’kaunt ‘peiəbl/ sổ ghi tiền phải trả (của công ty)
 • Airline route map: /ˈeəlaɪn ru:t mæp/ sơ đồ tuyến bay
 • Airline schedule: /ˈeəlaɪn ‘ʃedju:/ lịch bay
 • Rail schedule: /reil ‘ʃedju:/ Lịch trình tàu hỏa
 • Bus schedule: /bʌs ‘ʃedju:/ Lịch trình xe buýt
 • Baggage allowance: /’bædidʤ ə’lauəns/lượng hành lí cho phép
 • Boarding pass: /’bɔ:diɳ pɑ:s/thẻ lên máy bay (cung cấp cho hành khách)
 • Booking file: /ˈbʊkɪŋ fail/ hồ sơ đặt chỗ của khách hàng
 • Brochure: /’brouʃjuə/ sách giới thiệu (về tour, điểm đến, khách sạn, sản phẩm…)
 • Carrier: /’kæriə/ công ty cung cấp vận chuyển, hãng hàng không
 • Check-in: thủ tục vào cửa
 • Commission: /kə’miʃn/ tiền hoa hồng
 • Compensation: /,kɔmpen’seiʃn/ tiền bồi thường
 • Complimentary: (đồ, dịch vụ…) /,kɔmpli’mentəri/ miễn phí, đi kèm
 • Customer file: /’kʌstəmə fail/hồ sơ khách hàng
 • Deposit: /di’pɔzit/ đặt cọc
 • Destination: /,desti’neiʃn/ điểm đến
 • Distribution: /,distri’bju:ʃn/ kênh cung cấp
 • Documentation: /,dɔkjumen’teiʃn/ tài liệu là giấy tờ (bao gồm vé, hộ chiếu, voucher…)
 • Domestic travel: /də’mestik ‘træveil/ du lịch nội địa
 • Ticket: /’tikit/ vé
 • Expatriate resident(s) of Vietnam: người nước ngoài sống ngắn hạn ở Việt Nam
 • Flyer: /flyer/ tài liệu giới thiệu
 • Geographic features: /dʤiə’græfik ‘fi:tʃə/đặc điểm địa lý
 • Guide book: /ˈɡaɪdbʊk/sách hướng dẫn
 • High season: /hai ‘si:zn/mùa cao điểm
 • Low Season: /lou ‘si:zn/ mùa ít khách
 • Loyalty programme: /’lɔiəlti programme/chương trình khách hàng thường xuyên
 • Manifest: /’mænifest/ bảng kê khai danh sách khách hàng (trong một tour du lịc, trên một chuyến bay…)
 • Inclusive tour: /in’klu:siv tuə/tour trọn gói
 • Itinerary: /ai’tinərəri/ Lịch trình
 • International tourist: /,intə’næʃənl ‘tuərist/ Khách du lịch quốc tế
 • Passport: /’pɑ:spɔ:t/ hộ chiếu
 • Visa: /’vi:zə/ thị thực
 • Preferred product: /pri’fə:d ˈprɒdʌkt/ Sản phẩm ưu đãi
 • Retail Travel Agency: đại lý bán lẻ về du lịch
 • Room only: /rum ‘ounli/ đặt phòng không bao gồm các dịch vụ kèm theo
 • Source market: /sɔ:s ‘mɑ:kit/ thị trường nguồn
 • Timetable: /ˈtaɪmteɪbl/ Lịch trình
 • Tourism: /’tuərizm/ ngành du lịch
 • Tourist: /’tuərist/khách du lịch
 • Tour Voucher: /tuə ‘vautʃə/phiếu dịch vụ du lịch
 • Tour Wholesaler: /tuə ‘houl,seil / hãng bán sỉ du lịch (kết hợp sản phẩm và dịch vụ du lịch)
 • Transfer: /’trænsfə:/ vận chuyển (hành khách)
 • Travel Advisories: /’træveil əd’vaizəri/ Thông tin cảnh báo du lịch
 • Travel Trade: /’træveil treid/ Kinh doanh du lịch
 • Traveller: /’trævlə/ khách du lịch

Xem thêm những bài viết đáng chú ý

3. Đoạn văn viết bằng tiếng Anh về kì nghỉ hè

16+ đoạn văn bằng Tiếng Anh nói về chuyến du lịch hay chuyến đi picnic kể về những địa điểm du lịch nổi tiếng khác nhau như: kể về chuyến đi Đà Lạt bằng tiếng Anh, chuyến đi Sapa bằng Tiếng Anh, chuyến đi Vũng Tàu bằng Tiếng Anh, chuyến đi Hải Phòng bằng Tiếng Anh, chuyến đi Nha Trang bằng Tiếng Anh, chuyến đi du lịch Campuchia và ở Washington DC….

cach viet doan van tieng anh ve ki nghi he reup 3 1
Đoạn văn viết bằng tiếng Anh về kì nghỉ hè

Viết về kì nghỉ hè ở thành phố du lịch

Đoạn văn mẫu 1

It was a Friday morning and all members of the family got up quite early to get ready for the trip. We hired a car and drove for about two hours to arrive in Hai Phong province then got on a ferry to reach the destination. In spite of feeling a little bit tired, we got really excited when the beautiful coastline and sparkling blue ocean appeared in front of our eyes. We booked a family room in a 3-star hotel, which was pretty large and luxurious. The first activity we were so eager to experience was swimming. Unfortunately, the waves were too big for us to swim but it was fun to jump over them anyway. At night time, it was great to take off our shoes and wander along the coastline. The wind carried the distinctive smell of the sea, giving us a sense of peace and relaxation. Early on the next day, I woke up at 5 o’clock to follow my mom to the local market. We also hired bicycles to get around and explore the neighborhood, as well as find a souvenir shop to buy some gifts for our friends. On the last day in Cat Ba, my family took part in a small trip around Lan Ha bay by boat to immerse ourselves in the spectacular natural beauty here. The most interesting experience we had on the holiday was enjoying dinner on a boat. Eating fresh food on the sea when the sun came down really went beyond my expectations. After three days, we returned home but could not forget the great time we spent there. It was definitely one of the best memories of mine and my family members.

Dịch nghĩa

Đó là một buổi sáng thứ sáu và mọi người trong gia đình đều thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho chuyến đi. Chúng tôi thuê một chiếc ô tô và mất khoảng hai tiếng để lái xe tới Hải Phòng rồi tiếp tục lên phà để ra đảo. Mặc dù khá mệt nhưng chúng tôi thực sự phấn khích khi biển xanh lấp lánh hiện ra trước mắt. Chúng tôi đã đặt phòng gia đình ở một khách sạn ba sao, một căn phòng rất rộng và không kém phần sang trọng. Điều khiến chúng tôi háo hức nhất khi đến đây chính là đi bơi. Không may thay, sóng ở đây quá lớn để có thể bơi được nhưng dù sao cũng rất thú vị khi được chơi nhảy sóng. Vào buổi tối, thật tuyệt khi được đi chân trần dạo trên bãi biển. Những cơn gió mang theo mùi hương đặc trưng của biển đem đến cho chúng tôi một cảm giác bình yên và thư giãn. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi dậy từ 5 giờ để cùng mẹ ghé vào khu chợ địa phương. Chúng tôi cũng thuê vài chiếc xe đạp để dạo phố và tới những cửa hàng lưu niệm để mua quà cho bạn bè. Ngày cuối cùng ở Cát Bà, gia đình tôi đã có một chuyến tham quan vịnh Lan Hạ bằng thuyền, đắm mình vào cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của nơi đây. Trải nghiệm thú vị nhất của chúng tôi trong kì nghỉ này là được thưởng thức một bữa tối trên thuyền. Tận hưởng những món ăn tươi ngon trên biển vào lúc hoàng hôn thực sự đã vượt xa mong đợi của tôi. Sau ba ngày, gia đình tôi trở về nhà nhưng vẫn luôn ghi nhớ khoảng thời gian tuyệt vời trong chuyến đi ấy. Đó thực sự là một trong những kỉ niệm đẹp nhất của tôi cũng như mọi người trong gia đình.

Đoạn văn mẫu 2

I have just returned from a 1-week holiday with my friends in Da Nang and Quang Ngai. We stayed most of the time in Da Nang. Then we spent the last few nights in a very picturesque and historic place called Hoi An Old Town. We had such a relaxing time on our holiday. We enjoyed some wonderful local food. It’s really delicious. The activities we enjoyed on holiday were walking, swimming and go out at night. The water is so fresh and clean, and the temperature is just refreshing – not too hot and not too cold. We went hiking in the mountains nearly for some days, which was very good for our fitness. I really enjoyed this holiday. I loved the fresh air and the scenery, and of course the food. I will certainly be going back there another year, as I think it’s one of my favorite parts of the world.

Dịch nghĩa

Tôi vừa trở về sau kỳ nghỉ 1 tuần với bạn bè ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Chúng tôi ở Đà Nẵng hầu hết thời gian. Sau đó, chúng tôi đã dành vài đêm cuối cùng tại một nơi rất đẹp và có lịch sử lâu đời gọi là phố cổ Hội An. Chúng tôi đã thực sự có thời gian thư giãn với kỳ nghỉ. Chúng tôi đã thưởng thức một số món ăn địa phương tuyệt vời. Nó thực sự ngon. Các hoạt động mà chúng tôi thích trong kỳ nghỉ là đi bộ, bơi lội và đi chơi tối. Nước sạch và trong lành, nhiệt độ vừa phải – không quá nóng và không quá lạnh. Chúng tôi đã đi bộ leo núi trên núi gần đó trong một vài ngày, điều này rất tốt cho sức khỏe của chúng tôi. Tôi thực sự thích kỳ nghỉ này. Tôi yêu không khí trong lành và phong cảnh, và dĩ nhiên là thức ăn. Tôi chắc chắn sẽ trở lại đây vào lúc khác, tôi nghĩ đó là một trong những nơi yêu thích nhất của tôi trên thế giới.

Đoạn văn mẫu 3

When I hadn’t gone to Hanoi, I always thought of an ancient scene and a hot pho bowl in my mind. When I arrived in Hanoi, the first thing I felt was tranquility, the sound of the car was so soothing. I stayed in Hanoi for about 5 days, the first day I discovered all the nooks and crannies of Hanoi, on the 2nd and 3rd day I visited famous tourist destinations. And I spent the rest of the days exploring the special foods in Hanoi. This is the travel that I feel most satisfying ever.

Dịch nghĩa

Khi chưa đi Hà Nội, trong tâm trí tôi luôn nghĩ đến một khung cảnh cổ kính và một bát phở nóng hổi. Khi đã đặt chân đến Hà Nội, điều tôi cảm nhận đầu tiên chính là sự bình yên, âm thanh tiếng xe sao mà êm dịu quá. Tôi đã ở lại Hà Nội khoảng 5 ngày, ngày đầu tiên tôi khám phá hết những ngóc ngách tại Hà Nội, ngày thứ 2, 3 tôi đã ghé thăm những địa điểm du lịch nổi tiếng tại đấy. Và tôi đã dành những ngày còn lại để khám phá những món ăn đặc sản tại Hà Nội. Đây là chuyến du lịch mà tôi cảm thấy thỏa mãn nhất từ trước đến giờ.

Đoạn văn mẫu 4

Last summer, I had a long vacation in Cu Chi with my parents. As far as I can see, nothing is more beautiful than the immense fields with rice paddies fluttering in the wind. I have seen storks with white wings looking down to feed or cows leisurely grazing on young grass. It made me think that the Cu Chi landscape was painted by a well known artist. My parents and I played in the house together. I saw the canals filled with shrimp and fish, and I went fishing with my brothers as well. Sometimes I tried to hold a small fish in my hand but it was difficult. That was an unforgettable vacation for me. It really helps me chill out after a long time studying.

Dịch nghĩa

Mùa hè năm ngoái, tôi đã có một kỳ nghỉ dài ở Củ Chi với bố mẹ tôi. Theo tôi thấy, không gì đẹp hơn cánh đồng bao la với những bông lúa rung rinh trong gió. Tôi đã từng thấy những chú cò với đôi cánh trắng muốt cúi xuống kiếm ăn hay những chú bò thong thả gặm cỏ non. Nó khiến tôi nghĩ rằng phong cảnh Củ Chi được vẽ bởi một họa sĩ nổi tiếng. Bố mẹ tôi và tôi chơi trong nhà với nhau. Tôi thấy những con rạch đầy tôm cá, tôi và anh em cũng đi câu. Đôi khi tôi cố gắng cầm một con cá nhỏ trong tay nhưng thật khó khăn. Đó là một kỳ nghỉ khó quên đối với tôi. Nó thực sự giúp tôi thư giãn sau một thời gian dài học tập.

Viết về kì nghỉ hè ở trên núi

cach viet doan van tieng anh ve ki nghi he reup 4 1
Đoạn văn mẫu viết về kì nghỉ hè ở trên núi

Đoạn văn mẫu 1

Weather is always hot in summers, that is why many people choose to escape the heat by going somewhere cold such as Da Lat or Sapa. And lucky for me, last summer I had had a great chance to go to Da Lat with my friends on my summer holiday. To me, the weather there was so perfect, it was still always cold during that summer. The atmosphere there was very clean and fresh, which made me feel very comfortable. What made me surprised most is that the hotel we stayed has no air-conditional, but we still felt cold, that’s awesome. We stayed there for about 2 weeks and we had gone to many spectacular places. We went to Love valley- one of the greatest tourists attraction in Da Lat, Elephant falls, Lang Biang, Dambri waterfall. I also had a chance to try out various food, drink, and fresh fruit. I really liked the mulberry smoothy there, avocado ice cream, fruit jam which was made totally from real fresh fruit,…They were all very tasty. Especially, Da Lat had a number of beautiful scenery, much lovely coffee shop, and attractive spots that made me want to take a lot of pictures to keep the memory. There was also a night market, always crowded with customers, where people can buy food, flowers, or any stuff they want. I had gone there and buy many gifts for my family. It was an unforgettable trip, I was quite upset that I could not stay there for a long time, but I hoped I still can visit Da Lat whenever I have time, and I really recommend you went to Da Lat for holiday, it is very wonderful!

Dịch nghĩa

Thời tiết luôn nóng nực vào mùa hè, đó là lý do tại sao nhiều người chọn thoát khỏi cái nóng đó bằng cách đi đến nơi nào đó mát lạnh như Đà Lạt hoặc Sapa. Và tôi thật may mắn khi mà , mùa hè năm ngoái, tôi đã có một cơ hội tuyệt vời để được đi đến Đà Lạt cùng với bạn bè của mình vào kỳ nghỉ hè của. Đối với tôi, thời tiết ở đó thật tuyệt vời, thời tiết vẫn luôn lạnh vào mùa hè đó. Bầu không khí rất sạch sẽ và tươi mát, khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Điều làm cho tôi ngạc nhiên nhất là khách sạn chúng tôi ở lại không có điều hòa, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy lạnh, thật là tuyệt vời. Chúng tôi ở đó khoảng 2 tuần và chúng tôi đã đi đến nhiều nơi hấp dẫn. Chúng tôi đã đến thung lũng Tình Yêu – một trong những điểm thu hút khách du lịch lớn nhất Đà Lạt, Thác Voi , Langbiang, thác Dambri. Tôi cũng đã có cơ hội để thử qua những loại thức ăn, thức uống và hoa quả tươi khác nhau. Tôi thực sự thích sinh tố dâu tằm ở đó, kem bơ, mứt hoa quả mà được làm từ trái cây tươi thực sự. Tất cả đều rất ngon. Đặc biệt, Đà Lạt có rất nhiều phong cảnh đẹp, rất nhiều quán cà phê đáng yêu và nhiều địa điểm thu hút khiến tôi muốn chụp thật nhiều ảnh để lưu giữ. Ở đó còn có một chợ đêm, luôn nhộn nhịp với khách mua hàng, nơi mà mọi người có thể mua thức ăn, hoa, hay bất cứ thứ gì họ muốn. Tôi đã đến đó và mua nhiều món quà cho gia đình của mình. Đó là một chuyến đi không thể nào quên được , tôi khá buồn vì không thể ở đó được lâu, nhưng tôi hy vọng tôi vẫn có thể thăm Đà Lạt bất cứ khi nào tôi có dịp, và tôi thực sự khuyên bạn nên đi Đà Lạt vào kỳ nghỉ, nơi đây thật sự rất tuyệt vời!

Đoạn văn mẫu 2

Last summer, I had an unforgettable summer holiday with my family in Dalat. Dalat is about 300 km to the north of HCM city. This city is famous for its romantic places, bright weather, and delicious food. Additionally, it is known as a love city in VN because it attracts a large number of couples to visit, peaceful and beautiful landscape. When my family got there, we hired a hotel room in the city center near Ho Xuan Huong lake and walked by the lake every night. Besides, we also had a good time taking part in several outdoor activities such as: visiting the night market, flower park; tasting spring rolls and soy milk. My sister and I brought many souvenirs from a store in order to give them to our friends and relatives. On the second day, my family had a chance to visit Clay Village- a mini model, which describes ancient and modern Dalat. The construction is a masterpiece of art and attracts both Vietnamese and foreign tourists. Moreover, there is Langbiang so that visitors can hike climbing and enjoy roasted meats at the top of the mountain. However, my family chose to move by jeep because nobody wants to be exhausted when getting there. It’s such a wonderful sightseeing trip. In the next few days, we went to Crazy House, which used to belong to Hang Nga- daughter of Truong Chinh. The villa has strange architecture with a unique style as a mysterious castle. The tourists are really impressed with this house. After a week in Dalat, we decided to come back home. My parents go back to work at the office and I go bạck to school for a new year’s study. It’s an enjoyable holiday and I hope to have a chance to go back to Dalat in a near future.

Dịch nghĩa

Hè vừa rồi, tôi có một kì nghỉ hè đáng nhớ cùng gia đình tại Đà Lạt. Đà Lạt cách thành phố HCM khoảng 300 cây số về hướng bắc. Thành phố này nổi tiếng bởi khung cảnh nên thơ, thời tiết trong lành và nhiều món ăn ngon. Hơn nữa, nó được biết đến như thành phố tình yêu ở VN bởi thu hút rất nhiều cặp đôi tham quan và khung cảnh yên bình tuyệt đẹp. Khi gia đình tôi tới, chúng tôi thuê một phòng khách sạn ngay trung tâm thành phố gần hồ Xuân Hương và đi dạo bên bờ hồ mỗi tối. Ngoài ra, chúng tôi còn tham gia vào rất nhiều hoạt động giải trí ngoài trời như: đi chợ đêm, vườn hoa và ăn nem uống sữa đậu nành. Chị tôi và tôi còn mua rất nhiều quà lưu niệm tại các cửa hàng để làm quà tặng bạn bè và người thân. Vào ngày thứ hai, cả gia đình tham quan làng đất sét- mô hình thu nhỏ của Đà Lạt xưa và nay. Công trình này là một tuyệt tác nghệ thuật thu hút không chủ khách VN mà còn du khách nước ngoài. Đà Lạt còn có núi Langbiang cho mọi người đi bộ và thưởng thức thịt nướng ngay trên đỉnh núi. Tuy nhiên, gia đình chúng tôi chọn cách di chuyển bằng xe zip bởi vì không ai muốn mệt mỏi khi leo tới đỉnh núi. Đó là một cuộc thưởng ngoạn tuyệt vời. Vào những ngày tiếp theo, chúng tôi có dịp tham quan nhà kì quái, từng thuộc về bà Hằng Nga- con gái bí thư Trường Chinh. Ngôi biệt thự có kiến trúc lạ với phong cách độc đáo như những tòa lâu đài huyền bí. Khách du lịch rất ấn tượng trước ngôi nhà này. Sau 1 tuần ở Đà Lạt chúng tôi quay trở về nhà. Bố mẹ lại quay lại làm việc tại văn phòng còn tôi bắt đầu 1 năm học mới. Đó là kì nghỉ thực sự thú vị và tôi mong sẽ có dịp được quay trở lại Đà Lạt.

Đoạn văn mẫu 3

My name is Que Linh. Today, I am going to tell you about my last summer vacation. Last summer, I had an unforgettable summer holiday with my family in Dalat city. Dalat is about 200 km to the north of Ho Chi Minh city. Dalat is well-known for its romantic places, nice weather and delicious local cuisine. In addition to that, it is famous as the tourist destination in Vietnam – a peaceful and beautiful landscape. When my family got there, we rented a hotel room near Ho Xuan Huong lake and walked by the lake every night. Besides, we also enjoyed a good time participating in several outdoor activities such as: visiting the night market, flower park; tasting spring rolls and soy milk. My sister and I brought many souvenirs from a store in order to give to our friends and relatives. On the second day, my family had a chance to visit Clay Village- a mini model, which describes ancient and modern Dalat. The construction is a masterpiece of art and a lot of foreign visitors have flocked there every year. After two days, my parents go back to work at the office and I go back to school for a new year’s study. It’s an unforgettable  holiday and I hope to have a chance to go back to Dalat in the near future.

Dịch nghĩa

Tôi tên là Quế Linh. Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe về kỳ nghỉ hè vừa qua của tôi. Mùa hè năm ngoái, tôi đã có một kỳ nghỉ hè khó quên cùng gia đình tại Đà Lạt. Đà Lạt cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200 km về phía Bắc. Thành phố này nổi tiếng với những địa điểm lãng mạn, thời tiết tươi sáng và những món ăn ngon của địa phương. Thêm vào đó, nơi đây được mệnh danh là điểm đến du lịch ở Việt Nam – một cảnh quan yên bình và tươi đẹp. Khi gia đình tôi đến đó, chúng tôi thuê một phòng khách sạn gần Hồ Xuân Hương và đi dạo bên hồ mỗi tối. Ngoài ra, chúng tôi còn có khoảng thời gian vui vẻ khi tham gia một số hoạt động ngoài trời như: tham quan chợ đêm, công viên hoa; nếm chả giò và sữa đậu nành. Em gái tôi và tôi đã mang nhiều quà lưu niệm từ một cửa hàng để tặng cho bạn bè và người thân của chúng tôi. Ngày thứ 2, gia đình mình được tham quan Làng Đất Sét – mô hình mini mô tả Đà Lạt cổ kính và hiện đại. Việc xây dựng là một kiệt tác nghệ thuật và rất nhiều du khách nước ngoài đã đổ xô đến đó hàng năm. Sau hai ngày, bố mẹ tôi trở lại làm việc ở văn phòng và tôi quay lại đến trường để học một năm mới. Đó là một kỳ nghỉ thú vị và tôi hy vọng sẽ có cơ hội quay trở lại Đà Lạt trong tương lai gần.

Đoạn văn mẫu 4

My plan for the upcoming summer vacation is to travel to Da Lat with my best friends for 2 weeks. We chose Da Lat because Da Lat is a tourist attraction and all of us have never gone there before. We will go to Datanla Waterfall and take the roller coaster. The next location we will go to is Langbiang Mountain – the highest mountain in Da Lat City. Langbiang tourist site has lots of plants and wild animals. We also want to try sitting on a cable car in poetic Robin Hill which must be a wonderful experience. Lastly, we cannot go to Da Lat without trying some specialties like “banh trang nuong”, “can” cake, Quang noodles,… I hope we will have a fun and safe trip together.

Dịch nghĩa

Kế hoạch của tôi cho kỳ nghỉ hè sắp tới là đi du lịch Đà Lạt với những người bạn thân nhất của tôi trong 2 tuần. Chúng tôi chọn Đà Lạt vì Đà Lạt là một điểm thu hút khách du lịch và tất cả chúng tôi chưa bao giờ đến đó trước đây. Chúng ta sẽ đến thác Datanla và đi tàu lượn siêu tốc. Địa điểm tiếp theo chúng ta sẽ đến là núi Langbiang – ngọn núi cao nhất của thành phố Đà Lạt. Khu du lịch Langbiang có rất nhiều loài thực vật và động vật hoang dã. Chúng tôi cũng muốn thử ngồi cáp treo ở đồi Rôbin thơ mộng, đây hẳn là một trải nghiệm tuyệt vời. Cuối cùng, đến Đà Lạt không thể không thử một số đặc sản như bánh tráng nướng, bánh căn, mì Quảng,… Chúc chúng ta có một chuyến đi vui vẻ và an toàn nhé.

Đoạn văn mẫu 5

In order to escape from the scorching weather in summer, I decided to travel to Sapa for a few days with my best friends. Upon coming to Sapa, I was not disappointed. Sapa’s natural scenery was breathtaking with mountains, flowers, and forests. Additionally, the weather was quite gentle, which was very suitable for traveling and relaxing. When I was there, I visited many wonderful places. Cat Cat village is a typical example. It is one of the oldest villages in Sapa. I was able to learn about the culture and lifestyle of the Hmong people there.Moreover, I also went to the Sapa market for a traditional shopping experience. The market is always crowded. It offers a wide range of local produce as well as handicrafts which really interested me. After that, I also went to some local food stores to try out Sapa’s cuisine. The dish that I enjoyed most was the sturgeon hotpot. In conclusion, the trip to Sapa was very unforgettable for me.

Dịch nghĩa

Để thoát khỏi thời tiết nóng nực của mùa hè, tôi quyết định đi du lịch Sapa vài ngày với những người bạn thân nhất của mình. Khi đến Sapa, tôi đã không thất vọng. Khung cảnh thiên nhiên của Sapa thật ngoạn mục với núi, hoa và rừng. Ngoài ra, thời tiết khá ôn hòa, rất thích hợp để đi du lịch và nghỉ dưỡng. Khi tôi ở đó, tôi đã đến thăm nhiều nơi tuyệt vời. Bản Cát Cát là một ví dụ điển hình. Đây là một trong những ngôi làng cổ nhất ở Sapa. Tôi đã có thể tìm hiểu về văn hóa và lối sống của người Hmong ở đó. Hơn nữa, tôi cũng đã đến chợ Sapa để trải nghiệm mua sắm truyền thống. Chợ lúc nào cũng đông đúc. Nó cung cấp nhiều loại sản phẩm địa phương cũng như hàng thủ công mà tôi thực sự quan tâm. Sau đó, tôi cũng đến một số cửa hàng thực phẩm địa phương để thử ẩm thực của Sapa. Món mà tôi thích nhất là món lẩu cá tầm. Tóm lại, chuyến đi Sapa rất khó quên đối với tôi.

Viết về kì nghỉ hè ở biển

Đoạn văn mẫu 1

Last summer, I went to Cua lo with my family. We went there by car, it is very far from my house, it is about 400 km, so we were very tired, but at one we felt better when we saw the sea. Cua lo beach is really interesting, the beach is very large, flat, and it has a lot of sand. Waves are very strong, you will be very excited when you play with it. There are a lot of beauty spots,  and good seafood there We stayed in Binh Minh hotel. It was a very nice and comfortable hotel, it’s also rather near the sea. The weather was hot and sunny all day. The sea was cool and clear because it was very windy in the afternoon. We went swimming twice a day. My children were excited about it. The food was extremely delicious but not very expensive. We took a lot of Photographs of the sea, bought a lot of seafood especially octopus, and some sea presents for our relatives. After a week in Cua lo beach, we felt happy and stronger. We hope to go there again.

Dịch nghĩa

Mùa hè năm ngoái, tôi đã đi đến Cửa Lò với gia đình tôi. Chúng tôi đã đến đó bằng xe hơi, nơi đó cách nhà chúng tôi khoảng 400 km, nó khá xa khiến chúng tôi rất mệt mỏi, tuy nhiên khi nhìn thấy biển, mọi sự mệt mỏi tan biến. Kỳ nghỉ ở bãi biển Cửa Lò thực sự rất thú vị, bãi biển rất lớn, bằng phẳng, và nó có rất nhiều cát. Sóng rất mạnh, bạn sẽ rất vui khi được đùa nghịch với những làn sóng. Hiện có rất nhiều danh lam thắng cảnh, và hải sản ở đó vô cùng ngon. Chúng tôi ở khách sạn Bình Minh. Đó là một khách sạn rất tốt và thoải mái, nó cũng khá gần biển. Thời tiết nắng nóng cả ngày. Biển rất mát và sạch, bởi vì nó là rất nhiều gió vào buổi chiều. Chúng tôi đã đi bơi hai lần mỗi ngày. Các con tôi đã rất vui về việc đó. Thực phẩm rất ngon nhưng không hề đắt đỏ. Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh về biển, đã mua rất nhiều hải sản đặc biệt là cá mực. Sau một tuần tại bãi biển Cửa Lò, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và sảng khoái hơn. Chúng tôi hy vọng sẽ đi đến đó một lần nữa!

Đoạn văn mẫu 2

Summer vacations are the best time to relax and enjoy with family and friends, it’s the time I eagerly waited for every year. This year’s summer vacation is so special to me because it was the first time I’ve been on a trip with my colleagues. We had a wonderful time in Vung Tau – the city which has the most beautiful beaches in Vietnam. We stayed there for 2 days at a small but convenient hostel. The first day, we got up early to see the sunrise on the beach. It’s the most gorgeous thing I’ve ever seen. Then we swam and lay down on the sand to enjoy beautiful sunlight and the clear blue sky. We also enjoyed delicious seafood and drank fresh coconuts. The next day, it took us about 30 minutes to hike up the Small Mountain to visit the Lighthouse. But it was really worth the try! The lighthouse affords a panoramic magnificent view of the whole of Vung Tau and is a really interesting site. On top of Small Mountain, there is the enormous 28m figure of Jesus gazing across the East Sea. This is the largest sculpture in Southern Vietnam. The two shoulders of the figure are balconies, each able to accommodate up to six people, which offer a splendid view of the surrounding landscape. The weather during the time we stayed was really good and the local people were friendly. We took many photographs to save our memorable vacation and bought a lot of souvenirs, too. I just had so many good memories of that whole trip. Everything was great, but what made the trip even greater was the fact that I was able to build a stronger relationship with my colleagues.

Dịch nghĩa

Kỳ nghỉ mùa hè là thời gian tốt nhất để thư giãn và tận hưởng với gia đình và bạn bè, đó là thời gian mà tôi luôn háo hức chờ đợi mỗi năm. Kỳ nghỉ hè năm nay rất đặc biệt với tôi vì đây là lần đầu tiên tôi đi chơi với các đồng nghiệp của mình. Chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời tại Vũng Tàu – thành phố có những bãi biển đẹp nhất ở Việt Nam. Chúng tôi ở đó trong 2 ngày tại một nhà nghỉ nhỏ nhưng thuận tiện. Ngày đầu tiên, chúng tôi dậy sớm để xem mặt trời mọc trên bãi biển. Đó là thứ rực rỡ nhất mà tôi từng thấy. Sau đó, chúng tôi bơi và nằm trên cát tận hưởng ánh nắng tuyệt đẹp và bầu trời trong xanh. Chúng tôi cũng được thưởng thức hải sản ngon và uống nước dừa tươi. Ngày hôm sau, chúng tôi mất khoảng 30 phút đi bộ lên núi Nhỏ để đến thăm ngọn hải đăng. Nhưng nó thực sự không uổng công! Ngọn hải đăng mang đến tầm nhìn toàn cảnh thành phố Vũng Tàu và là một địa điểm thực sự thú vị. Trên đỉnh núi Nhỏ, có một bức tượng khổng lồ cao 28m hình Chúa Giêsu nhìn qua Biển Đông. Đây là tác phẩm điêu khắc lớn nhất ở miền Nam Việt Nam. Hai vai của tượng đồng thời là dãy ban công, mỗi bên có thể chứa tối đa sáu người, mang đến một tầm nhìn tuyệt vời của cảnh quan xung quanh. Thời tiết trong khoảng thời gian chúng tôi ở lại rất đẹp và người dân địa phương rất thân thiện. Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh để lưu giữ lại kỳ nghỉ đáng nhớ này và chúng tôi cũng đã mua rất nhiều đồ lưu niệm. Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp về toàn bộ chuyến đi. Mọi thứ đều tuyệt vời, nhưng những gì làm chuyến đi thậm chí còn tuyệt hơn là thực tế là tôi đã xây dựng được những mối quan hệ vững bền hơn với các đồng nghiệp của mình.

Đoạn văn mẫu 3

Last summer, I went to Nha Trang beach with my family, it was such a memorable summer holiday. We went there by car, and when we nearly got there, from the far distance, I could see how wide and beautiful the beach was. The weather was so nice that made me want to run directly to the beach, enjoy the fresh air and clean water. There were a lot of people swimming, sunbathing, playing volleyball on the shore, and some children even built sandcastles and flew kites. We stayed at Edele hotel whose service I found very satisfied and I had the chance to eat the seafood there, they were very delicious. I went to Vinpearl Land, Long Sơn pagoda, too. They were very wonderful. I felt very fun and happy because I also met many foreigners, they were tourists and I had talked to them a lot. We stayed in Nha Trang for a week and on the last day, I went to some gift shop near the beach to buy souvenirs for my grandparents and my friends. When I came back home, I felt very happy but a little regretted because I wanted to stay there longer. I told my dad I liked Nha Trang and I hoped we can go to Nha Trang again one summer.

Dịch nghĩa

Mùa hè năm ngoái, tôi đã đi du lịch biển Nha Trang với gia đình, đó là một kỳ nghỉ hè đáng nhớ. Chúng tôi đến đó bằng ô tô, và khi gần đến nơi, từ xa, tôi có thể thấy bãi biển rộng và đẹp đến nhường nào. Thời tiết rất đẹp khiến tôi muốn chạy thẳng ra bãi biển, tận hưởng không khí trong lành và làn nước sạch. Có rất nhiều người bơi lội, tắm nắng, chơi bóng chuyền trên bờ, thậm chí một số trẻ em còn xây lâu đài cát và thả diều. Chúng tôi ở tại khách sạn Edele có dịch vụ mà tôi thấy rất hài lòng và tôi đã có cơ hội ăn hải sản ở đó, chúng rất ngon. Tôi cũng đi Vinpearl Land, chùa Long Sơn. Họ rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì tôi cũng được gặp nhiều người nước ngoài, họ là khách du lịch và tôi đã nói chuyện với họ rất nhiều. Chúng tôi ở Nha Trang một tuần và vào ngày cuối cùng, tôi đến một cửa hàng quà tặng gần bãi biển để mua quà lưu niệm cho ông bà và bạn bè của tôi. Khi trở về nhà, tôi cảm thấy rất vui nhưng cũng có chút tiếc nuối vì tôi muốn ở đó lâu hơn. Tôi nói với bố tôi rằng tôi thích Nha Trang và tôi hy vọng chúng ta có thể đến Nha Trang một lần nữa vào một mùa hè.

Đoạn văn mẫu 4

I’m Quỳnh Trang. I am gonna tell you about a memorable summer vacation. I went to Cua lo with my family last summer. We went there by plane because it is very far from my house. It took us 3 hours to reach there, so we were very tired, but later we felt better when we saw the blue sea and white sand. Cua lo beach is really large, flat, and it has a lot of sand. Waves are very strong. My younger brother and I were very excited when we played with them. There are a lot of beauty spots, and delicious seafood there. We stayed in the Violet hotel where my mom made a reservation in advance. It was a very nice and comfortable hotel, it’s also rather near the sea and the customer service was good. The weather was sunny all day, which made me comfortable all day. The sea was cool and clear, because it was very windy in the afternoon. We went swimming once a day. The food was extremely mouth-watering but not very expensive. We took a lot of photographs of the sea and food as well. We bought a lot of seafood especially crabs and some sea presents for our relatives. After a week in Cua lo beach we felt happier and more effective at work, this trip really helped me chill out after stressed days. We hope to go there again.

Dịch nghĩa

Tôi tên là Quỳnh Trang. Tôi sẽ kể về kỳ nghỉ hè đáng nhớ của tôi. Mùa hè năm ngoái, tôi đã đi đến Cửa lò với gia đình của tôi. Chúng tôi đến đó bằng máy bay vì nó rất xa nhà tôi. Chúng tôi mất 3 giờ để đến đó, vì vậy chúng tôi rất mệt mỏi, nhưng sau đó chúng tôi cảm thấy tốt hơn khi nhìn thấy biển xanh cát trắng. Bãi biển Cửa Lò  rất rộng, bằng phẳng và có nhiều cát. Sóng rất mạnh, tôi và em trai đã rất phấn khích khi chơi với chúng. Có rất nhiều danh lam thắng cảnh, và hải sản ngon ở đó. Chúng tôi ở khách sạn Violet mà mẹ tôi đã đặt trước. Đó là một khách sạn rất đẹp và thoải mái, nó cũng khá gần biển và dịch vụ khách hàng cũng rất tốt. Trời nắng cả ngày khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Biển mát và trong xanh vì buổi chiều gió rất lớn. Chúng tôi đã đi bơi một lần một ngày. Thức ăn cực kỳ ngon nhưng không đắt lắm. Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh về biển, mua rất nhiều hải sản đặc biệt là cua và một số quà biển cho người thân. Sau một tuần ở biển Cửa Lò, chúng tôi cảm thấy vui vẻ và làm việc hiệu quả hơn, chuyến đi này thực sự giúp tôi thư giãn sau những ngày căng thẳng. Chúng tôi hy vọng sẽ đến đó một lần nữa.

Đoạn văn mẫu 5

Last summer, I went to Nha Trang beach with my friends. It was such an unforgettable summer holiday. We went there by motorbike. When we nearly got there, from a distance, I could see how wide and breathtaking the view was. The weather was so sunny that it made me want to run directly to the beach, enjoy the fresh air and clean water. There were a lot of people swimming, playing volleyball on the shore, and some children even built sand castles and flew kites .We stayed at Violet hotel where we made a reservation in advance. We went to Vinpearl Land, Long Sơn Pagoda,too .They were very wonderful. I felt very fun and happy because I also met many foreigners, they were tourists and I had talked to them a lot. The local cuisine left a great impression  because of being so delicious and cheap.We stayed in Nha Trang for a week and on the last day, I went to some gift shop near the beach to buy souvenirs for my grandparents and my parents. When I came back home, I felt as if I were charged with energy for work. Thanks for this trip a lot. If i had a chance in the future, I would come back there without a doubt.

Dịch nghĩa

Mùa hè năm ngoái, tôi đã đi đến bãi biển Nha Trang với bạn bè của tôi. Đó là một kỳ nghỉ hè khó quên. Chúng tôi đến đó bằng xe máy. Khi chúng tôi gần đến đó, từ xa, tôi có thể thấy khung cảnh rộng lớn và ngoạn mục như thế nào. Thời tiết nắng đẹp đến nỗi khiến tôi chỉ muốn chạy thẳng ra bãi biển, tận hưởng không khí trong lành và làn nước trong lành. Có rất nhiều người bơi lội, chơi bóng chuyền trên bờ, và một số trẻ em thậm chí còn xây lâu đài cát và thả diều. Chúng tôi ở khách sạn Violet mà chúng tôi đã đặt phòng trước. Chúng tôi đã đi đến Vinpearl Land, chùa Long Sơn, họ cũng rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì tôi cũng được gặp nhiều người nước ngoài, họ là khách du lịch và tôi đã nói chuyện với họ rất nhiều. Ẩm thực địa phương để lại trong tôi nhiều ấn tượng vì chúng rẻ và rất ngon. Chúng tôi ở lại Nha Trang trong một tuần và vào ngày cuối cùng, tôi đến một cửa hàng quà tặng gần bãi biển để mua quà lưu niệm cho ông bà và bố mẹ tôi. Khi trở về nhà, tôi đã cảm thấy như mình được nạp thêm năng lượng cho công việc. Nếu có cơ hội trong tương lai, nhất định tôi sẽ quay trở lại đây.

Đoạn văn mẫu 6

I am My Hanh. Last summer, I had a wonderful vacation at My Khe beach – Da Nang with my family. It took us 3 hours to get there by plane. As soon as I arrived, I could see the wide and beautiful sea. And at that moment, I wanted to run quickly to the sea, enjoy the clear blue water and fresh air. The weather in Da Nang was wonderful and I felt comfortable all trip . There were many people there who swam, bathed, played soccer,..; the children built sandcastles on the sea. My relatives and I went back to the hotel to put the luggage first. Then we ate seafood together. The service here makes me very satisfied. The food was very fresh and deliciously cooked but not very expensive. After eating and resting, we went to the sea. I was immersed in the cool water and the waves. It was great! I also get to meet foreigners. They were tourists and they were very friendly. In the evening we go for a walk at the beach and sing karaoke together on the sand. We stayed in Danang for 3 days. I also went to souvenir shops to buy gifts for my friends. When I got back home I was very happy and comfortable. This was the best summer vacation I’ve ever had.

Dịch nghĩa

Tôi là Mỹ Hạnh. Mùa hè năm ngoái, tôi đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời tại bãi biển Mỹ Khê – Đà Nẵng cùng với gia đình của mình. Chúng tôi mất 3 giờ để đến đó bằng máy bay. Vừa đặt chân đến đã thấy biển rộng và đẹp. Và ngay lúc đó, tôi muốn chạy thật nhanh ra biển, tận hưởng làn nước trong xanh và không khí trong lành và tôi thấy dễ chịu suốt chuyến đi. Thời tiết ở Đà Nẵng thật tuyệt vời. Ở đó có nhiều người bơi, tắm, đá bóng,..; những đứa trẻ xây lâu đài cát trên biển. Tôi và người thân trở về khách sạn để cất hành lý trước. Sau đó chúng tôi cùng nhau ăn hải sản. Dịch vụ ở đây làm tôi rất hài lòng. Thức ăn rất tươi và nấu ngon nhưng không đắt lắm. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi, chúng tôi ra biển. Tôi được đắm mình trong làn nước mát và những con sóng. Nó thật tuyệt! Tôi cũng có thể gặp người nước ngoài. Họ là khách du lịch và họ rất thân thiện. Vào buổi tối, chúng tôi đi dạo ở bãi biển và hát karaoke cùng nhau trên bãi cát. Chúng tôi ở Đà Nẵng 3 ngày. Tôi cũng đến các cửa hàng lưu niệm để mua quà cho bạn bè. Khi trở về nhà, tôi rất vui và thoải mái. Đây là kỳ nghỉ hè tuyệt vời nhất mà tôi từng có.

Đoạn văn mẫu 7

Summer vacations are the best time to escape from the hustle and bustle of city life and spend time with family and friends. This year’s summer vacation is so special to me because it was the first time I’ve been on a trip with my colleagues. We had a wonderful time in Nha Trang –  a very beautiful beach in Vietnam. We stayed there for 5 days at a wide but not expensive hotel, which we made a reservation for before. On the first day, we got up early to enjoy the sunrise. Then we went sightseeing and took a lot of photos on the beach. We also spent time tasting local delicious seafood which was very fresh and mouth-watering. The cuisine here is very diversified and cheap, which impressed me a lot. The next day, we went swimming together. The weather during the time we stayed was really good and the local people were hospitable. We bought a lot of souvenirs for our family. Everything was great, but what made the trip even greater was the fact that I was able to build stronger relationships with my colleagues. I would like to come back to Nha Trang in the near future.

Dịch nghĩa

Kỳ nghỉ hè là thời gian tốt nhất để thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống thành phố và dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Kỳ nghỉ hè năm nay thật đặc biệt với tôi vì đây là lần đầu tiên tôi được đi du lịch cùng đồng nghiệp. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Nha Trang – một bãi biển rất đẹp ở Việt Nam. Chúng tôi ở đó 5 ngày tại một khách sạn rộng rãi nhưng không đắt tiền mà chúng tôi đã đặt trước. Vào ngày đầu tiên, chúng tôi dậy sớm để ngắm bình minh. Sau đó, chúng tôi đã đi tham quan và chụp rất nhiều ảnh trên bãi biển. Chúng tôi cũng đã dành thời gian nếm thử hải sản địa phương rất tươi và ngon miệng. Ẩm thực ở đây rất đa dạng và rẻ khiến tôi rất ấn tượng. Ngày hôm sau, chúng tôi cùng nhau đi bơi. Thời tiết trong thời gian chúng tôi ở lại rất tốt và người dân địa phương rất hiếu khách. Chúng tôi đã mua rất nhiều quà lưu niệm cho gia đình. Mọi thứ đều tuyệt vời, nhưng điều khiến chuyến đi trở nên tuyệt vời hơn là tôi đã có thể xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với các đồng nghiệp của mình. Tôi muốn quay lại Nha Trang trong tương lai gần.

Viết về kì nghỉ hè trên đảo

cach viet doan van tieng anh ve ki nghi he reup 6 1

Đoạn văn mẫu 1

Now It is April and I’m going to have on a trip next summer holiday. I want to have a great holiday with my friends and boyfriend, so I need to prepare a perfect plan. We are going to go to Co To island on for three days by motorbike and boat. Our trip will start from Hanoi to Van Don, about 250 kilometers by motorbike, and from Van Don to Co To island by boat. After that, we will book a room in a hotel and have lunch in a restaurant near the hotel with seafood, such as shrimp, fish, and so on. After lunch, we’ll walk around places near there. We’ll go watch the sunrise in the morning the day after, and then we will go hiring a motorbike of people on the island to visit natural places there, especially the lighthouse. On the last day, we’ll go to market in the morning to buy local specialties. During the trip, a camera, money, swimsuit, sunscreen, cap, jacket, and hat are indispensable things.

Dịch nghĩa

Giờ là tháng Tư và tôi sẽ có một chuyến đi vào kỳ nghỉ hè tới. Tôi muốn có một kỳ nghỉ hè tuyệt vời cùng bạn bè và bạn trai, vì vậy tôi cần chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo. Chúng tôi sẽ đến đảo Cô Tô trong 3 ngày bằng xe máy và thuyền. Chuyến đi của chúng tôi sẽ bắt đầu từ Hà Nội đến Vân Đồn, khoảng 250km bằng xe máy, và từ Vân Đồn tới đảo Cô Tô bằng thuyền. Sau đó, chúng tôi sẽ đặt phòng ở một khách sạn và ăn trưa tại nhà hàng gần khách sạn với đồ biển, như tôm, cá và hơn thế nữa. Sau bữa trưa, chúng tôi sẽ đi bộ các nơi xung quanh. Chúng tôi sẽ đi ngắm bình minh vào buổi sáng ngày hôm sau, sau đó chúng tôi sẽ đi thuê xe máy của người trên đảo để ghé thăm những cảnh quan thiên nhiên tại đó, đặc biệt là ngọn hải đăng. Vào ngày cuối cùng, chúng tôi sẽ đi đến chợ vào buổi sáng để mua đồ đặc sản địa phương. Xuyên suốt chuyến đi, máy ảnh, tiền, đồ bơi, kem chống nắng, bản đồ, áo khoác và mũ luôn là những thứ quan trọng.

Đoạn văn mẫu 2

As a travel enthusiast like me, Phu Quoc is the place where I always give my first choice to the summer trip. I love the sea and Phu Quoc is known as a famous island in our country, as a collection place. Attracted by the cool green beaches and makes everyone ecstatic when coming here Phu Quoc has 3 directions to visit: North Island, South Island, and East Island. In addition, you should not miss interesting activities such as fishing, night squid fishing, or scuba diving when traveling to Phu Quoc. Cuisine in Phu Quoc is famous for seafood in general, especially: Grilled snail with salt and chili, grilled fan clams with onion fat, grilled egg squid, and fish with sour soup…

Dịch nghĩa

Là một người đam mê du lịch như tôi, thì Phú Quốc là nơi mà tôi luôn ưu tiên lựa chọn đầu tiên cho chuyến du lịch hè. Tôi rất thích biển và Phú Quốc được biết đến như là một hòn đảo nổi tiếng ở nước ta. Nó được thu hút bởi những bờ biển xanh man mát và làm cho ai cũng phải ngất ngây khi đến nơi đây. Phú Quốc có 3 hướng tham quan: Bắc Đảo, Nam Đảo và Đông Đảo. Ngoài ra, bạn không nên bỏ qua những hoạt động thú vị như câu cá, câu mực đêm hay lặn ngắm san hô,,, khi du lịch tại Phú Quốc. Ẩm thực ở Phúc Quốc nổi tiếng là những loại hải sản nói chung, đặc biệt: ốc hương nướng muối ớt, sò quạt nướng mỡ hành, mực trứng nướng, canh chua cá bớp

Đoạn văn mẫu 3

One of my best memories is the trip to HaLong Bay in Quang Ninh Province with my classmates last summer holiday. For me, the trip was not just a holiday but rather an interesting experience and learning. HaLong Bay is 151 km from HaNoi City to the East. It is one of the most beautiful natural wonders in the world. It took 5 hours to reach there by car. As soon as we reached there after a long journey, I was stunned by the beautiful scenic views that I only saw in pictures. It has a nice, clean, romantic beach and there are many things to discover. After lunch, we took a short rest then we went sightseeing all afternoon. We stayed in a 4-star hotel in front of the beach. In the evening, after going back from the club, we sat together on the beach to see the stars in the sky and chat with each other. It was so romantic and relaxing. Next day, we hired a boat for a trip to see the islands. How amazing it is. I was extremely surprised with the natural beauty of Ngac Nhien and Sung So hang. We joined so many activities including swimming, surfing, boat trip and shopping. We took a lot of photographs, too. I so liked seafood in HL that I bought a lot of them as gifts to my family when I came back. I really had a relaxing and wonderful time in HLB. It was a pity when we only stayed there for 2 days. The trip left me with very impressive and memorable memories.

Dịch nghĩa

Một trong những kỷ niệm đẹp nhất của tôi là chuyến đi đến Vịnh Hạ Long ở tỉnh Quảng Ninh với các bạn cùng lớp vào kỳ nghỉ hè vừa qua. Đối với tôi, chuyến đi không chỉ là một kỳ nghỉ mà hơn thế là một trải nghiệm và học hỏi thú vị. Vịnh Hạ Long cách thành phố Hà Nội 151 km về phía Đông. Đó là một trong những kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới. Phải mất 5 giờ để đến đó bằng ô tô. Ngay sau khi chúng tôi đến đó sau một hành trình dài, tôi đã choáng váng trước những cảnh đẹp mà tôi chỉ thấy trong tranh. Nơi đây có bãi biển đẹp, sạch, thơ mộng và còn rất nhiều điều để khám phá. Sau bữa trưa, chúng tôi nghỉ ngơi một chút rồi đi tham quan cả buổi chiều. Chúng tôi ở khách sạn 4 sao đối diện bãi biển. Vào buổi tối, sau khi đi câu lạc bộ về, chúng tôi cùng nhau ngồi trên bãi biển để ngắm sao trên trời và trò chuyện với nhau. Thật là lãng mạn và thư giãn. Ngày hôm sau, chúng tôi thuê một chiếc thuyền để đi thăm các hòn đảo. Thật tuyệt vời làm sao. Tôi vô cùng bất ngờ với vẻ đẹp tự nhiên của Ngạc Nhiên và Sùng Sở Hàng. Chúng tôi đã tham gia rất nhiều hoạt động bao gồm bơi lội, lướt sóng, đi thuyền và mua sắm. Chúng tôi cũng chụp rất nhiều ảnh. Tôi rất thích hải sản ở HL nên tôi đã mua rất nhiều về làm quà cho gia đình khi tôi trở lại. Tôi thực sự đã có khoảng thời gian thư giãn và tuyệt vời tại HLB. Thật đáng tiếc khi chúng tôi chỉ ở đó 2 ngày. Chuyến đi đã để lại trong tôi những kỉ niệm vô cùng ấn tượng và khó quên.

Đoạn văn mẫu 4

After a stressful year, my friends and I decided to go on a trip to Phu Quoc island on summer vacation. It took us 4 hours to get there by plane. Because there are so many interesting activities to do in Phu Quoc, we decided to spend about 5 days staying there. We had made a reservation at a hotel located in the center of the city in advance. We visited many well-known tourist attractions on this island, such as VinWonders Phu Quoc amusement park, Grand World Phu Quoc, Phu Quoc National Park, and so on. Besides, we also tried out Bun Quay, which is a signature noodle dish of Phu Quoc. On our last day on this island, we bought some souvenirs and specialties for our families and friends. In conclusion, the trip was very wonderful and I wish I could go there again soon!

Dịch nghĩa

Sau một năm vất vả, tôi và các bạn quyết định thực hiện một chuyến du lịch đến đảo Phú Quốc vào kỳ nghỉ hè. Chúng tôi mất 4 giờ để đến đó bằng máy bay. Vì có rất nhiều hoạt động thú vị để làm ở Phú Quốc nên chúng tôi quyết định dành khoảng 5 ngày ở đó. Chúng tôi đã đặt trước tại một khách sạn nằm ở trung tâm thành phố. Chúng tôi đã đến thăm nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên hòn đảo này, chẳng hạn như công viên giải trí Vin Wonders Phú Quốc, Grand World Phú Quốc, Vườn quốc gia Phú Quốc, v.v. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã thử Bún Quay, một món bún đặc trưng của Phú Quốc. Vào ngày cuối cùng của chúng tôi trên hòn đảo này, chúng tôi đã mua một số quà lưu niệm và đặc sản cho gia đình và bạn bè của chúng tôi. Tóm lại, chuyến đi thật tuyệt vời và tôi ước mình có thể đến đó sớm!

Viết về kì nghỉ hè du lịch nước ngoài

cach viet doan van tieng anh ve ki nghi he reup 7 1

Đoạn văn mẫu 1

Last summer vacation, I had an amazing journey to Japan. It took us 5 hours to get there by plane. At first, we were exhausted, but little did we know we would have one of the best moments here. We stayed in three cities: Osaka, Tokyo, and Chiba, all of which gave us different vibes of Japan. While Tokyo was a city of hustle and bustle, Chiba calmed my mind with its peaceful and rather quiet atmosphere. Osaka was actually the combination of both cities, busy but tranquil at times. We had the chance to visit many beautiful and famous destinations such as Kinkakuji Temple, Kiyomizu – Dera temple, Shibuya town and et. Cetera. The weather was hot and sunny all day. The cuisine here was top-notch as I got to enjoy a variety of fresh and delicious seafood. This journey gave me the chance to experience a new culture and I would love to come to Japan again.

Dịch nghĩa

Kỳ nghỉ hè năm trước, tôi đã có một chuyến đi tuyệt vời đến Nhật Bản. Chúng tôi đến đó bằng máy bay hết 5 tiếng. Đầu tiên, chúng tôi hơi kiệt sức, nhưng ít nhất, chúng tôi biết rằng mình sẽ có những giây phút tuyệt vời nhất ở đây. Chúng tôi ở 3 thành phố: Osaka, Tokyo và Chiba, những nơi đã cho tôi một cái nhìn mới ở Nhật Bản. Trong khi Tokyo là một thành phố bận rộn và hối hả, Chiba lại giúp tôi tĩnh tâm bởi sự yên bình và không khí yên tĩnh nơi đây. Osaka thực sự là sự kết hợp của cả hai thành phố trên, có lúc hối hả nhưng cũng có lúc yên tĩnh. Chúng tôi đã có cơ hội thăm quan nhiều điểm đến đẹp và nổi tiếng như chùa Kinkakuji, chùa Kiyomizu – dera, thị trấn Shibuya. Thời tiết nắng và nóng cả ngày. Ẩm thực ở đây rất đỉnh vì mình được thưởng thức nhiều loại hải sản tươi sống và rất ngon. Chuyến đi này đã cho mình cơ hội được trải nghiệm một nền văn hoá mới và mình rất vui lòng được đến Nhật Bản một lần nữa

Đoạn văn mẫu 2

The last summer, my family organized a trip to Cambodia, and it was an exciting trip. We did not go by airway; instead, we chose to go by long-distance bus. After about 10 hours of sitting on the bus, we finally came to the Xa Xia border which was located right next to Ha Tien. It was my first time out of the Vietnamese territory, and the religious atmosphere in Cambodia made me feel very impressed. After crossing the border, we spent about 3 more hours on the bus before reaching a small coastal province called Sihanouk. My parents were tired after a long trip, so they decided to have a rest at the hotel. However, my sister and I spent the entire afternoon wandering in the local markets. We bought a lot of interesting things, and what I like most was the delicious durian. The atmosphere there was hotter than in Vietnam, so we could only comfortably go sightseeing when the sun completely disappeared. Right in the center of the town is a giant golden lion statue – Sihanouk’s symbol, and I noticed that almost every major building here has a casino. Early in the next morning, we boarded the ship to move to Korong Salem Island, and this was one of the most famous islands in Cambodia. After about 45 minutes on the boat, Korong Island appeared as a paradise beach with white sand and green coconut palms. The water there was crystal clear and as calm as a swimming pool. We spent a whole day swimming and playing along the beach, and we only had lunch when the sun began to shine brightly. The next day we visited some famous pagodas, and the trip ended late at night. Although I had to travel a long way, I feel this trip was worth it. Experiencing a new culture in Cambodia is a really exciting thing, and I hope I have the opportunity to visit more countries.

Dịch nghĩa

Mùa hè vừa rồi gia đình tôi tổ chức một chuyến đi đến Campuchia, và đó là một chuyến đi thú vị. Chúng tôi không đi bằng đường hàng không mà thay vào đó chúng tôi chọn đi bằng xe khách đường dài. Sau khoảng 10 tiếng ngồi trên xe, cuối cùng gia đình tôi cũng đến được của khẩu Xà Xía ở giáp ranh Hà Tiên. Đó là lần đầu tiên tôi đi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, và bầu không khí mang đậm tính tâm linh ở Campuchia khiến tôi cảm thấy thật ấn tượng. Sau khi qua biên giới, chúng tôi ngồi xe thêm khoảng 3 giờ trước khi đến được một tỉnh nhỏ ven biển được gọi là Sihanuok. Bố mẹ tôi hơi mệt sau chuyến đi dài nên quyết định nghỉ ngơi tại khách sạn. Nhưng tôi và chị tôi thì dành cả buổi trưa để lang thang ở các khu chợ lân cận. Chúng tôi mua được nhiều thứ thú vị, và thứ tôi thích nhất chính là những trái sầu riêng ngon tuyệt. Không khí ở đó có phần nóng hơn Việt Nam, vì thế chúng tôi chỉ có thể thoải mái đi tham quan khi mặt trời hoàn toàn biến mất. Ngay trung tâm thị trấn là tượng Sư tử vàng khổng lồ – biểu tượng của Sihanuok, và tôi để ý hầu như tất cả các tòa nhà lớn ở đây đều có sòng bài. Sáng sớm ngày hôm sau chúng tôi lên tàu để di chuyển ra đảo Korong Salem, và đây là một trong những đảo nổi tiếng nhất của Campuchia. Sau khoảng 45 phút ngồi tàu, đảo Korong hiện ra như một bãi biển thiên đường với cát trắng và hàng dừa xanh mướt. Nước biển ở đó trong vắt như thủy tinh và êm ả như một hồ bơi. Cả nhà tôi dành cả buổi sang để bơi và vui chơi cạnh bờ biển, và khi ánh mặt trời bắt đầu gay gắt chúng tôi mới đi ăn trưa. Ngày kế tiếp chúng tôi đi viếng một số ngôi chùa nổi tiếng, và chuyến đi kết thúc vào lúc tối muộn. Mặc dù phải di chuyển một quảng đường khá xa, nhưng tôi cảm thấy chuyến đi này thật xứng đáng. Trải nghiệm văn hóa mới ở Campuchia thật sự là một điều thú vị, và tôi hi vọng mình có cơ hội được đi thêm nhiều nước.

Đoạn văn mẫu 3

Last year my mom surprised my brother and me with a train trip to the nation’s capital – Washington DC. We departed at night and woke up the next morning somewhere in Virginia. Looking at the beautiful sight of the mountains while enjoying breakfast. I had my 15th birthday while on this vacation and the crew said “Happy Birthday” to me every time they saw me. My grandmother often shared stories of how she rode the rails back in the ’60s as this was the most common way to travel back then. This trip gave me the opportunity to share my story with her as well. This trip brought my family closer. I will never forget it.

Dịch nghĩa

Năm ngoái, mẹ tôi ngạc nhiên khi anh trai tôi và tôi có một chuyến đi tàu đến thủ đô Washington DC. Chúng tôi khởi hành lúc ban đêm và thức dậy vào sáng hôm sau ở một nơi nào đó ở Virginia Nhìn cảnh đẹp của núi trong khi đang thưởng thức bữa sáng. Tôi đã có kì sinh nhật lần thứ 15 vào đúng kỳ nghỉ này và Các hành khách trên tàu đã nói “Chúc mừng sinh nhật” với tôi mỗi khi họ nhìn thấy tôi. Bà tôi thường chia sẻ câu chuyện của bà đi trên đường ray như thế nào trong vòng 60 năm vì đây là cách phổ biến nhất để đi du lịch hồi đó. Chuyến đi này đã cho tôi cơ hội để chia sẻ câu chuyện của tôi với bà. Chuyến đi này đã mang gia đình tôi gần gũi hơn. Tôi sẽ không bao giờ quên nó. 

Đoạn văn mẫu 4

Last summer vacation, I had an amazing journey to Japan. It took us 2 hours to get there by plane. At first, we were exhausted because of jetlag, but little did we know we would have one of the best moments here. We stayed in three cities: Osaka, Tokyo and Chiba, all of which gave us different vibes of Japan. While Tokyo was a city of hustle and bustle, Chiba calmed my mind with its peaceful and rather quiet atmosphere. Osaka was actually the combination of both cities, busy but tranquil at times. We had the chance to visit many picturesque and tourist destinations such as Kinkakuji temple, Kiyomizu – dera temple, Shibuya town and so on. The weather was sunny all day. The local cuisine here was top notch as I got to enjoy a variety of fresh and delicious seafood. This journey gave me the chance to experience a new culture and relax myself  and I would love to come to Japan again in the near future.

Dịch nghĩa

Kỳ nghỉ hè năm ngoái, tôi đã có một chuyến đi tuyệt vời đến Nhật Bản. Chúng tôi mất 2 giờ để đến đó bằng máy bay. Lúc đầu, chúng tôi kiệt sức vì say máy bay, nhưng ít ai biết rằng chúng tôi sẽ có một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất ở đây. Chúng tôi ở lại ba thành phố: Osaka, Tokyo và Chiba, tất cả đều mang đến cho chúng tôi những rung cảm khác nhau về Nhật Bản. Trong khi Tokyo là một thành phố hối hả và nhộn nhịp, thì Chiba khiến tôi tĩnh tâm với bầu không khí yên bình và khá tĩnh lặng. Osaka thực sự là sự kết hợp của cả hai thành phố, đôi khi bận rộn nhưng yên tĩnh. Chúng tôi đã có cơ hội đến thăm nhiều địa điểm đẹp và du lịch như chùa Kinkakuji, chùa Kiyomizu – dera, thị trấn Shibuya, v.v. Thời tiết nắng cả ngày. Các món ăn địa phương ở đây là đỉnh cao khi tôi được thưởng thức nhiều loại hải sản tươi ngon. Chuyến đi này đã cho tôi cơ hội trải nghiệm một nền văn hóa mới và thư giãn và tôi rất muốn đến Nhật Bản một lần nữa trong tương lai gần.

Viết về kì nghỉ hè ở nhà

cach viet doan van tieng anh ve ki nghi he reup 8 1
Đoạn văn mẫu viết về kì nghỉ hè ở nhà

Đoạn văn mẫu 1

Summer is the most wonderful time of the year because I can have a break after a long semester. I always spend my summer playing outside with my friends and sleep late in the morning. I usually wake up at 9 o’clock, but sometimes I also wake up early to go to the market with my mother. After I have lunch, I often stay in my room to play online games and read comic books because it is too hot outside. When it is about 5 o’clock in the afternoon, I and my friends will run to the grass field to fly the kite or play catch. We have a lot of games to play, and sometimes we also play healthy sports like badminton or volleyball. I come home at about 7 o’clock to have dinner, and then I continue to enjoy my life by watching TV without worrying about the homework. I stay up late to play with my phone because I do not need to go to school the next morning. Summer break is so fun, and I wish it could last for 6 months.

Dịch nghĩa

Mùa hè là thời gian tuyệt vời nhất trong năm vì tôi có thể nghỉ ngơi sau một học kỳ dài. Tôi luôn dành mùa hè của mình để chơi bên ngoài với bạn bè và ngủ muộn vào buổi sáng. Tôi thường thức dậy lúc 9 giờ, nhưng đôi khi tôi cũng thức dậy sớm để đi chợ cùng mẹ. Sau khi ăn trưa, tôi thường ở trong phòng để chơi các trò chơi trực tuyến và đọc truyện tranh vì bên ngoài quá nóng. Khi vào khoảng 5 giờ chiều, tôi và bạn bè sẽ chạy ra sân cỏ để thả diều hoặc chơi đuổi bắt. Chúng tôi có rất nhiều trò chơi để chơi, và đôi khi chúng tôi cũng chơi các môn thể thao lành mạnh như cầu lông hoặc bóng chuyền. Tôi về nhà vào khoảng 7 giờ để ăn tối, và sau đó tôi tiếp tục tận hưởng cuộc sống của mình bằng cách xem TV mà không phải lo lắng về bài tập về nhà. Tôi thức khuya để chơi điện thoại, vì tôi không cần đến trường vào sáng hôm sau. Nghỉ hè thật là vui, và tôi ước gì nó có thể kéo dài trong 6 tháng.

Đoạn văn mẫu 2

As a student, I don’t have much free time besides those I love, so my summer vacation is the duration during which I often busy myself with many things at home all day. In the daytime. I often do sundry things for my grandmother and help my parents to do housework. In the evening, I go out with some of my old friends. We often chat with each other in a cafe. Usually, when I am free from doing housework, I go and visit close relatives in my neighborhood and ask them about their life and business. In the late evening, I watch films on TV or read novels or books to widen my understanding. I often go to bed very late. In my mind, I always want my short summer vacations to be not only comfortable for me but also useful for my beloved people.

Dịch nghĩa

Là một sinh viên, tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi bên cạnh những người tôi yêu thương, vì vậy kỳ nghỉ hè của tôi là khoảng thời gian mà tôi thường bận rộn với nhiều việc ở nhà cả ngày. Vào ban ngày, Tôi thường làm những việc lặt vặt cho bà nội và giúp bố mẹ làm việc nhà. Vào buổi tối, tôi đi chơi với một số người bạn cũ của tôi. Chúng tôi thường trò chuyện với nhau trong quán cà phê. Thông thường, khi rảnh rỗi làm việc nhà, tôi đi thăm bà con trong xóm, hỏi han cuộc sống và công việc làm ăn của họ. Vào buổi tối muộn, tôi xem phim trên TV hoặc đọc tiểu thuyết hoặc sách để mở mang tầm hiểu biết của mình. tôi thường đi ngủ rất muộn. Trong suy nghĩ của tôi, tôi luôn muốn những kỳ nghỉ hè ngắn ngủi của mình không chỉ thoải mái cho tôi mà còn hữu ích cho những người thân yêu của tôi.

Đoạn văn mẫu 3

I had a wonderful vacation this summer because I filled it with several sporty activities. On the first day, I swam in the lake, and I sunbathed on the beach. On the second day, I went sailing with a friend. On the third day, I went fishing; I caught five lake trout. On the fourth day, I hiked in the woods along a babbling stream. To summarize, I enjoyed my sporty vacation, and I’m looking forward to a similar vacation next year.

Dịch nghĩa

Tôi đã có một kỳ nghỉ hè tuyệt vời vì tôi được hoà mình với những hoạt động thể thao. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, tôi đi bơi ở hồ và tắm nắng trên bãi biển. Ngày thứ hai, tôi đi chèo thuyền với người bạn của mình. Vào ngày thứ ba của kỳ nghỉ, tôi đi câu, tôi đã câu được 5 con cá hồi ở hồ. Ngày thứ 4, tôi đi bộ trong rừng dọc theo một con suối nhỏ. Tôi rất vui với kỳ nghỉ hè của mình và tôi mong rằng mình sẽ có một kỳ nghỉ tương tự vào năm sau.

Đoạn văn mẫu 4

Anyone often enjoys summer vacations by traveling somewhere. However, for me the best way to enjoy summer vacation is to learn or read something interesting. Also, learning and reading not only help you in your school and college life but also prove very useful in the future. In fact, there are people who like to spend their entire time indoors. Summer vacation is a quality time of the year for children. I will definitely stay at home this summer, learning English online and reading some suggested books. These things help me feel relaxed in a special way.

Dịch nghĩa

Bất cứ ai cũng thường tận hưởng những kỳ nghỉ hè bằng cách đi du lịch đâu đó. Tuy nhiên, đối với tôi cách tốt nhất để tận hưởng kỳ nghỉ hè là tìm hiểu hoặc đọc một cái gì đó thú vị. Ngoài ra, học và đọc không chỉ giúp bạn trong cuộc sống ở trường và đại học mà còn rất hữu ích trong tương lai. Trên thực tế, có những người thích dành toàn bộ thời gian ở trong nhà. Kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian chất lượng trong năm dành cho trẻ em. Tôi chắc chắn sẽ ở nhà vào mùa hè này, học tiếng Anh trực tuyến và đọc một số cuốn sách gợi ý. Những điều này giúp tôi cảm thấy thư giãn một cách đặc biệt.

Đoạn văn mẫu 5

As a student, my summer vacation is the duration during which I often busy myself with many things at home all day. In the daytime, I often do sundry things for my grandmother and help my parents to do housework. In the evening, I go out with some of my old friends. We often chat with each other in a cafe.  Usually, when I am free from doing housework, I go and visit my grandparents in the countryside and ask them about their life and health. In the late evening, I watch films on TV or read novels or books to widen my understanding. I often go to bed very late. In my mind, I always want my short summer vacations to be not only comfortable for me but also useful for my beloved people.

Dịch nghĩa

Là một sinh viên, kỳ nghỉ hè của tôi là khoảng thời gian mà tôi thường bận rộn với nhiều việc ở nhà cả ngày. Ban ngày em thường làm những việc lặt vặt cho bà ngoại và giúp bố mẹ làm việc nhà. Vào buổi tối, tôi đi chơi với một số người bạn cũ của tôi. Chúng tôi thường trò chuyện với nhau trong quán cà phê. Thông thường, khi tôi rảnh rỗi làm việc nhà, tôi đi thăm ông bà của tôi ở quê và hỏi họ về cuộc sống và sức khỏe của họ. Vào buổi tối muộn, tôi xem phim trên TIVI hoặc đọc tiểu thuyết hoặc sách để mở rộng hiểu biết của mình. Tôi thường đi ngủ rất muộn. Trong thâm tâm, tôi luôn mong muốn những kỳ nghỉ hè ngắn ngủi của mình không chỉ thoải mái cho bản thân mà còn có ích cho những người thân yêu của mình.

Đoạn văn mẫu 6

Summer is the most wonderful time of the year because I can have many days off after a long and stressful semester. I always spend my summer joining extracurricular activities with my friends and sleep in in the morning. I usually wake up at 9 o’clock, but sometimes I also wake up early to go to the market with my mother. After having lunch, I often stay in my room to play online games and read comic books because it is too burning outside. When it is about 5 o’clock in the afternoon, my friends and I will  fly the kite or play football with my friends. I come home at about 8 o’clock to have dinner with my family, and then I enjoy my life by watching cartoons without worrying about the homework. Summer break is so interesting, and I wish it could last forever.

Dịch nghĩa

Mùa hè là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm vì tôi có thể có nhiều ngày nghỉ sau một học kỳ dài và căng thẳng. Tôi luôn dành cả mùa hè để tham gia các hoạt động ngoại khóa với bạn bè và ngủ nướng vào buổi sáng. Tôi thường thức dậy lúc 9 giờ, nhưng đôi khi tôi cũng dậy sớm để đi chợ với mẹ. Sau khi ăn trưa, tôi thường ở trong phòng để chơi game online và đọc truyện tranh vì bên ngoài quá nóng. Khi đó là khoảng 5 giờ chiều, tôi và các bạn sẽ thả diều hoặc chơi bóng đá với các bạn của mình. Tôi về nhà vào khoảng 8 giờ  để ăn tối với gia đình, sau đó tôi tận hưởng cuộc sống của mình bằng cách xem phim hoạt hình mà không phải lo lắng về bài tập về nhà. Kỳ nghỉ hè thật thú vị, và tôi ước nó có thể kéo dài mãi mãi.

Qua bài viết trên, ieltscaptoc.com.vn hy vọng các bạn có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố vốn từ để học tiếng Anh. Chúc các bạn học tập thật tốt!

Bình luận