Bài tập so sánh lớp 1 – 5 tổng hợp kiến thức so sánh cơ bản trong tiếng Anh

Giang Lê Giang Lê
06.11.2022

So sánh là một trong những kiến thức cơ bản trong tiếng Anh. Hiện nay với chương trình mới, kiến thức này được phổ cập cho học sinh ngay từ ở cấp 1, cụ thể, trong chương trình Tiếng Anh lớp 5, kiến thức về so sánh được trình bày ở Unit 20. Trong bài viết này, IELTS Cấp tốc sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức ngữ pháp này kèm bài tập so sánh lớp 1 – 5 (có đáp án)

Thế nào là tính từ ngắn/dài trong tiếng Anh

 • Tính từ ngắn trong tiếng Anh hầu hết là tính từ khi phát âm chỉ có một âm tiết. Ví dụ: Short, Long, Weird, Small…

Ngoài ra, các tính từ kết thúc bằng -y, -ow, -y, -le, -er hay -et thì cũng được coi là các tính từ ngắn. Ví dụ: happy, easy, friendly,…

 • Tính từ dài là các tính từ khi phát âm có từ 2 âm tiết trở lên. Ví dụ: modern, beautiful, interesting, handsome,…
 • Trong so sánh hơn, tính từ ngắn sẽ thêm đuôi -er trong câu trong khi tính từ dài giữ nguyên. Trong so sánh hơn nhất, tính từ ngắn sẽ thêm đuôi -est trong câu còn tính từ dài không thay đổi. Tuy nhiên, có một số tính từ bất quy tắc thường gặp như:
Tính từ nguyên mẫuSo sánh hơnSo sánh hơn nhất
badworseworst
farfurther/fartherfurthest/farthest
goodbetterbest
littlelessleast
muchmoremost

So sánh bằng với tính từ

 • Cấu trúc: S1 + be (chia theo thì)  + as + adj + as  + S2 + (O)
 • Ví dụ
ExamplesMeaning 
Ha Long Bay is as wonderful as Nha Trang Beach. Vịnh Hạ Long đẹp tuyệt vời như biển Nha Trang vậy.
She is as kind as her mom.Cô ấy tốt bụng như mẹ của mình vậy.

So sánh hơn với tính từ

So sánh hơn với tính từ ngắn

 • Cấu trúc: S1 + be (chia theo thì) + adj-er + than + S2 + (O)
 • Ví dụ
Examples Meaning 
She is happier than before. Cô ấy trông hạnh phúc hơn trước nhiều.
Nam is taller than Tuan in my class.Nam thì cao hơn Tuấn trong lớp học của tôi. 

So sánh hơn với tính từ dài

 • Cấu trúc: S1 + be (chia theo thì) + more + adj + than + S2 + (O)
 • Ví dụ
ExamplesMeaning 
This girl is more beautiful than the one we met yesterday.Cô gái này thì xinh đẹp hơn người chúng ta gặp hôm qua.
This apartment is more expensive than that one.Căn hộ này thì đắt hơn căn hộ kia.

Xem thêm

Lý thuyết và Bài tập Thì hiện tại đơn lớp 4 có đáp án

Bài tập Thì hiện tại tiếp diễn lớp 4 có đáp án và ôn tập lý thuyết

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Tổng hợp bài tập về danh từ lớp 4 có đáp án

So sánh hơn nhất với tính từ

So sánh hơn nhất với tính từ ngắn

 • Cấu trúc: S + be (chia theo thì) + the + adj-est + (O)
 • Ví dụ
ExamplesMeaning 
This flower bunch is the cheapest here.Bó hoa này là bó rẻ nhất ở đây.
The blue ball is the smallest one which does not suit to play.Cái màu xanh là quả bóng nhỏ nhất ở đây, nó không hợp để chơi đâu.

So sánh hơn nhất với tính từ dài

 • Cấu trúc: S + be (chia theo thì) + the most + adj + (O)
 • Ví dụ:
ExamplesMeaning 
Lan was the most intelligent student in our class at university.Lan từng là học sinh thông minh nhất lớp chúng tôi thời đại học.
This house is the most modern one in this street.Đây là căn nhà hiện đại nhất phố này.

Hỏi đáp về sự so sánh 

 •  Cấu trúc
 1. Which one + be (chia theo thì) + tính từ ngắn-er, N1 or N2? – I think N1/N2 + be (chia theo thì) + tính từ ngắn-er.
 2. Which one + be (chia theo thì) + more + tính từ dài, N1 or N2? – I think N1/N2 + be (chia theo thì) + more + tính từ dài.
 • Ví dụ
ExamplesMeaning
Which one is bigger, blue or brown stone?Viên đá nào thì lớn hơn, màu xanh hay nâu?
Which one is more suitable, wooden or iron table?Cái nào phù hợp hơn nhỉ, bàn gỗ hay sắt?

Bài tập so sánh lớp 1 – 5 

Chọn đáp án thích hợp để hoàn thành câu

 1. My mom is…… …………woman that I have ever known.
more beautifulbeautifulthe most beautiful 
 1. She is as …….. as Lan – my teammate.
talltallertallest
 1. The red car is as ……..as the blue car.
cheapestcheapercheap
 1. No other films are ……….. than this one.
interestingthe most interestingmore interesting
 1. This hotel is…………. in this city.
comfortablemore comfortablethe most comfortable
 1. The Pacific Ocean is ………..than other oceans in the world.
largerlargestlarge
 1. I have never been………
insultedmore insultedthe most insulted
 1. Which one is…………, a long or short shirt?
beneficialmore beneficialthe most  beneficial

Đáp án

 1. My mom is the most beautiful woman that I have ever known.
 2. She is as tall as Lan – my teammate.
 3. The red car is as cheap as the blue car.
 4. No other films are more interesting than this one.
 5. This hotel is the most comfortable in this city.
 6. The Pacific Ocean is larger than other oceans in the world.
 7. I have never been more insulted.
 8. Which one is more beneficial, a long or short shirt?

Như vậy, qua bài viết này Ielts Cấp tốc đã tổng hợp kiến thức so sánh trong tiếng Anh cho bạn. Hi vọng bạn sẽ đọc kỹ cũng như làm bài tập so sánh 1-5 đầy đủ để củng cố kiến thức về Ngữ pháp trong tiếng Anh và sử dụng thành thạo nó nhé!

Bình luận