Bộ 77 câu bài tập phát âm lớp 9 để luyện thi cấp 3

Giang Lê Giang Lê
17.10.2022

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 9 chuẩn bị đối mặt với kì thi THPT khắc nghiệt sắp tới, IELTS Cấp tốc tổng hợp và đăng tải bài tập phát âm lớp 9 đã sưu tầm được. Các bạn hãy theo dõi bài viết và ôn tập nhé!

Lý thuyết đáng lưu ý trong bài tập phát âm lớp 9

Quy tắc phát âm đuôi -ed

Bạn đã nắm vững cách phát âm ed? Cùng mình ôn nhanh lại kiến thức với những trọng tâm cốt lõi:

  • /id/ với những từ có âm cuối là / t, d /
  • /t/ với những từ có âm cuối là /p, f, k, s, ∫, t∫, θ /
  • /d/ với những trường hợp còn lại

Các trường hợp đặc biệt có -ed nhưng vẫn được phát âm là /id/ dù không có âm cuối là /t, d/

Aged:/ eidʒid /Cao tuổi, lớn tuổiBlessed:/ blesid / Thần thánh, thiêng liêngBeloved / bɪ’lʌvɪd/ Yêu mến, yêu quý
Crooked / ‘krʊkid /Cong, oằn, vẹoCursed / ‘kɜ:rsɪd / Đáng ghét, đáng nguyền rủaDogged / ‘dɔ:ɡid / Gan góc, gan lì, bền bỉ
Hatred /‘heitrid/Căm  hờn, căm thù, căm ghétLearned:/ lɜ:nid / Có học thức, thông thái, uyên bácNaked:/ neikid / Trơ trụi, trần truồng
Ragged / ‘ræɡɪd/ Rách tả tơi, bù xùSacred / ‘seikrid/ Thần thánh, thiêng liêngSupposedly / sə’poʊzidli/ Cho là, giả sử là; nói như là, làm như là
Wicked:/ wikid / Tinh quái, ranh mãnh, nguy hạiWretched:/ ret∫id /Khốn khổ, bần cùng, tồi tệ

Ví dụ: Chọn từ gạch dưới có phát âm khác với còn lại

A. naked B. wicked C. beloved D. confused

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Đáp án câu D vì -ed được phát âm /t/

Quy tắc phát âm đuôi -s

Cách phát âm s es z được dùng trong trường hợp nào? Cùng mình điểm qua những nội dung sau:

  • /iz/ với những từ có âm cuối là / s, z, ∫, t∫, d /
  • /s/ với những từ có âm cuối là / p, t, k, f, θ /
  • /z/ với những trường hợp còn lại

***Chú ý: Các quy tắc trên áp dụng cho ÂM CUỐI không phải là chữ cái kết thúc

Ví dụ: 

Chữ “fix” (sửa chữa) chữ cái kết thúc là “x” nhưng ÂM CUỐI là /s/

Chữ “love” (yêu thương” chữ cái kết thúc là “e” nhưng ÂM CUỐI là /v/

77 câu bài tập phát âm lớp 9

77 câu bài tập phát âm lớp 9

1.           A. lively                   B. kite                      C. driven                 D. bite

2.           A. sale                     B. band                   C. sand                   D. tan

3.           A. started                B. looked                C. decided              D. coincided

4.           A. blow                   B. show                  C. hole                    D. cow

5.           A. sung                   B. supper                C. supply                D. nun

6.           A. mule                   B. mug                    C. mud                    D. multiply

7.           A. cats                     B. tapes                  C. lives                    D. cooks

8.           A. ground               B. should               C. about                  D. amount

9.           A. weather              B. bread                  C. ahead                 D. mean

10.         A. author                B. other                   C. there                   D. breathe

11.         A. enough              B. rough                 C. laugh                  D. though

12.         A. stage                  B. village                C. manage              D. package

13.         A. license               B. combine             C. seaside              D. police

14.         A. some                  B. done                   C. once                   D. home

15.         A. not                      B. nobody              C. wrote                  D. spoken

16.         A. before                B. born                    C. work                    D. boring

17.         A. bee                     B. beer                    C. seem                   D. flee

18.         A. peach                 B. teach                  C. measure             D. meat

19.         A. sound                B. touch                  C. down                  D. account

20.         A. design                B. preserve            C. basic                   D. physical

21.         A. path                    B. tooth                   C. theme                 D. Thames

22.         A. sound                B. amount              C. country               D. noun

23.         A. climbing             B. basket                C. subway              D. club

24.         A. problem             B. popular              C. convenient        D. rod

25.         A. rose                    B. house                C. mouse                D. practice

26.         A. agreed               B. missed               C. liked                    D. watched

27.         A. rear                     B. dear                    C. bear                    D. fear

28.         A. guide                  B. driven                 C. twice                   D. shine

29.         A. hear                    B. clear                   C. pear                    D. fear

30.         A. punctual            B. rubbish              C. thunder              D. furious

31.         A. ache                   B. chaos                 C. charity                D. archaeology

32.         A. chair                   B. cheap                 C. chorus                D. child

33.         A. cash                   B. fact                      C. wash                   D. stamp

34.         A. latitude               B. saturate              C. fathom                D. famous

35.         A. nourish              B. flourish              C. southern            D. courageous

36.         A. measure            B. please                C. bees                   D. roses

37.         A. high                    B. horn                    C. home                  D. hour

38.         A. dose                   B. house                C. mouse                D. practise

39.         A. close                  B. both                    C. dozen                 D. so

40.         A. dubbing             B. robot                   C. climbing             D. sober

41.         A. feather               B. leather                C. feature                D. measure

42.         A. practising          B. amusing            C. advertising        D. arising

43.         A. geology              B. psychology       C. classify               D. photography

44.         A. walks                  B. begins                C. helps                  D. cuts

45.         A. idiom                  B. ideal                   C. item                     D. identical

46.         A. blow                   B. show                  C. hole                    D. cow

47.         A. sung                   B. supper                C. supply                D. nun

48.         A. mule                   B. mug                    C. mud                    D. multiply

49.         A. cats                     B. tapes                  C. lives                    D. cooks

50.         A. ground               B. should               C. about                  D. amount

51.         A. wild                     B. driven                 C. alive                    D. sign

52.         A. sword                 B. word                   C. bird                      D. heard

53.         A. penalty               B. scenic                C. epidemic            D. level

54.         A. practiced            B. raised                 C. rained                 D. followed

55.         A. head                   B. heat                    C. seat                     D. need

56.         A. food                    B. look                    C. took                    D. good

57.         A. sure                    B. sight                   C. sing                    D. same

58.         A. nourish              B. flourish              C. courageous       D. southern

59.         A. naked                 B. sacred                C. needed              D. walked

60.         A. chooses            B. houses              C. rises                   D. horses

61.         A. hour                    B. honest                C. heir                     D. hospital

62.         A. dealt                   B. dreamt                C. heal                    D. jealous

63.         A. slogan                B. motor                  C. total                     D. proper

64.         A. sugar                  B. cassette             C. fashion              D. passion

65.         A. allow                  B. doubt                  C. bought               D. scout

66.         A. laugh                 B. plough               C. enough              D. cough

67.         A. thank                  B. thanks                C. thin                     D. father

68.         A. Valentine           B. imagine              C. discipline           D. magazine

69.         A. here                    B. mere                   C. there                   D. herein

70.         A. corn                    B. cup                     C. can                     D. cede

71.         A. disease              B. display               C. increase             D. discount

72.         A. examine             B. famine                C. determine          D. miner

73.         A. descend            B. decent                C. delicious            D. percentage

74.         A. knowledge        B. flower                 C. shower               D. coward

75.         A. thrill                    B. third                   C. enthusiasm       D. thus

76.         A. practice              B. device                C. service               D. office

77.         A. complete            B. command          C. common             D. community

Đáp án bài tập phát âm lớp 9

1C2A3B4D5C 6A7C8B9D10A11D
12A13D14D15A16C17B18C19B20C21D22C
23A24C25A26A27C28B29C30D31C32C33C
34D35D36A37D38A39C40C41C42A43C44B
45A46D47C48A49C50B51B52A53B54A55A
56A57A58C59D60D61D62C63D64B65C66B
67D68A69C70D71A72D73C74A75D76B77C

Tải ngay bộ bài tập phát âm lớp 9 đẩy đủ đáp án PDF

>>> tại đây <<<

Phía trên chính là bài tập phát âm lớp 9 có kèm đầy đủ đáp án cho bạn dễ dàng ôn tập thi vào lớp 10 sắp tới. Nếu bạn muốn tự học nâng cao vốn từ có thể tham khảo sách học từ vựng. IELTS Cấp tốc mong bạn đạt kết quả tốt.

Bình luận