50 câu bài tập phát âm lớp 8 đầy đủ đáp án

Giang Lê Giang Lê
17.10.2022

Nhằm bổ sung vào kho tài liệu ôn tập cho các bạn lớp 8, IELTS Cấp tốc đã sưu tầm và đăng tải bộ 50 câu bài tập phát âm lớp 8. Hãy cùng xem qua và làm thử 50 câu trắc nghiệm trong bài viết dưới đây nhé.

50 câu bài tập phát âm lớp 8 đầy đủ đáp án

Bài tập phát âm lớp 8

Chọn từ gạch chân có phát âm khác với các từ còn lại.

1.         A. pleasure                 B. sound                     C. same                      D. best

2.         A. foot                         B. pool                        C. moon                      D. food

3.         A. birth                        B. their                        C. myth                       D. fifth

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

4.         A. trays                       B. says                        C. bays                       D. days

5.         A. companion              B. company                C. comparison        D. compartment

6.         A. naked                     B. wicked                    C. beloved                  D. confused

7.         A. plumber                  B. doubt                      C. debt                        D. herbage

8.         A. clothes                    B. gone                       C. drove                      D. ghost

9.         A. hear                        B. clear                       C. swear                     D. ear

10.       A. heat                         B. great                       C. beat                      D. beak

11.       A. book                       B. put                          C. brook                   D. booth         

12.       A. orchestra                B. chasm                    C. chemical                 D. orchard

13.       A. prescription             B. preliminary           C. presumption           D. preparation

14.       A. nourish                   B. flourish                   C. tournament             D. courage

15.       A. pudding                  B. puncture                 C. put                          D. cushion

16.       A. breathe                   B. teeth                       C. though                    D. there

17.       A. describe                  B. excite                      C. timber                     D. dive

18.       A. slaughter                B. draught                   C. naughty                  D. plaudit

19.       A. devotion                 B. congestion             C. suggestion             D. question

20.       A. copper                    B. copy                        C. dolphin                   D. colonel

21.       A. bought                    B. daughter                 C. cough                     D. sight

22.       A. sure                        B. soup                       C. sugar                      D. machine

23.       A. but                          B. bury                        C. nut                          D. young

24.       A. measure                 B. decision                  C. permission             D. pleasure

25.       A. lose                         B. chose                      C. close                       D. dose

26.       A. position                   B. oasis                       C. desert                     D. resort

27.       A. stone                      B. zone                       C. phone                     D. none

28.       A. give                         B. five                          C. hive                         D. dive

29.       A. switch                     B. stomach                 C. match                     D. catch

30.       A. study                       B. ready                      C. puppy                     D. occupy

31.       A. reliable                    B. liquid                       C. revival                     D. final

32.       A. houses                   B. faces                      C. horses                    D. places

33.       A. pudding                  B. put                          C. pull                          D. puncture

34.       A. sovereign               B. fountain                  C. determine               D. routine

35.       A. beard                      B. word                       C. heard                      D. third

36.       A. ghost                      B. hostage                  C. lost                          D. frosty

37.       A. chorus                    B. cherish                   C. chaos                     D. scholar

38.       A. measure                 B. pleasure                 C. treasure                  D. ensure

39.       A. mouse                    B. could                      C. would                     D. put

40.       A. three                       B. thanks                    C. think                       D. farther

41.       A. university                B. unique                    C. unit                         D. undo

42.       A. divisible                  B. design                     C. disease                   D. decision

43.       A.superstructure         B. apartheid                C. virtually                   D. statute

44.       A. wealth                     B. cloth                       C. with                         D. marathon

45.       A. puzzle                     B. security                   C. skull                        D. productive

46.       A. apprentice               B. appreciation            C. botanist                   D. diagram

47.       A. emblem                   B. electrification          C. exact                       D. entire

48.       A. curriculum               B. coincide                  C. currency                 D.conception

49.       A. locate                      B. patriotic                  C. orator                      D. poverty

50.       A. genuine                  B. geneticist                C. guarantee               D. generate

Đáp án bài tập phát âm lớp 8

1A2A3B4B5B6D7D8B9C10B
11D12D13D14C15B16B17C18B19D20D
21C22B23B24C25A26B27D28A29B30D
31B32A33D34B35A36A37B38D39A40D
41D42D43B44C45B46D47A48C49A50C

Tải bài tập phát âm lớp 8 bản PDF đầy đủ

>>> tại đây <<<

Trên đây là phần bài tập phát âm lớp 8, bạn có thể tham khảo sách học từ vựng tiếng Anh để làm bài phần này tốt hơn. IELTS Cấp tốc chúc các bạn học sinh đạt nhiều thành công.

Bình luận