Tổng hợp bài tập câu đảo ngữ trong tiếng Anh – Đáp án chi tiết

Lê Ngọc Hoà Lê Ngọc Hoà
10.06.2021

Câu đảo ngữ là kiến thức có tần suất xuất hiện thường xuyên trong các kỳ thi quan trọng như: TOEIC, IELTS, TOEFL và cả trong giao tiếp nữa. Cấu trúc của đảo ngữ khá dài và khó nhớ hết chính là nguyên nhân khiến nhiều bạn “mất điểm” đáng tiếc trong các bài thi tiếng Anh. Chính vì vậy, trong bài viết hôm nay ieltscaptoc.com.vn sẽ giới thiệu tới bạn tổng hợp bài tập về câu đảo ngữ từ cơ bản đến nâng cao để bạn luyện tập.

I. Lý thuyết câu đảo ngữ

1. Câu đảo ngữ là gì?

Câu đảo ngữ được hiểu đơn giản là câu có một thành phần nào đó được đặt lên vị trí đầu câu, làm cho cấu trúc thông thường bị đảo lộn. Thành phần được đảo lên đầu câu có thể là trạng từ, phó từ, trợ động từ. Sau khi làm thao tác đảo ngữ, các thành phần khác của câu cũng sẽ có sự thay đổi.

Lý thuyết về câu đảo ngữ
Lý thuyết về câu đảo ngữ

Chúng ta sử dụng cấu trúc đảo ngữ khi muốn nhấn mạnh vào một sự việc hay một chủ thể nào đó trong câu. Cấu trúc đảo ngữ vừa có thể xuất hiện ở văn nói thường ngày hoặc văn viết trang trọng.

2. Các loại câu đảo ngữ thường gặp

 • Câu đảo ngữ trạng từ chỉ tần suất (thường là các trạng từ mang nghĩa phủ định)
 • Câu đảo ngữ với No hoặc Not any
 • Câu đảo ngữ với Only
 • Câu đảo ngữ với So và Such
 •  Câu đảo ngữ với Not until
 • Câu đảo ngữ với trạng từ
 • Câu đảo ngữ Not only – but also
 • Câu đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1,2,3

Ví dụ 1: If he had scored the goal, his team would have won the match

=> Had he scored the goal, his team would have won the match.

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ví dụ 2: It was not until my teacher graded my paper poorly that I realized that there was a mistake

=> Not until did my teacher grade my paper poorly that I realized that there was a mistake.

Ví dụ 3: She rarely spends time on playing video games

=> Rarely does she spend time on playing video games.

Xem thêm những bài viết đáng chú ý

II. Bài tập về câu đảo ngữ

Tổng hợp những bài tập đảo ngữ môn tiếng Anh này bao gồm các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao, sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức phần đảo ngữ. Các bạn có thể tham khảo đáp án chi tiết ở cuối bài nhé!

Bài tập về câu đảo ngữ
Bài tập về câu đảo ngữ

Bài tập 1

Viết lại các câu sau với cấu trúc đảo ngữ bắt đầu bằng Only

 1. He only thought about having a holiday abroad after he retired.

=> Only ______________________________________________.

 1. I only realized how dangerous the situation had been when I got home.

=> Only ______________________________________________.

 1. It wasn’t until last week that the Agriculture Minister admitted defeat.

=> Only ______________________________________________.

 1. I understood Hamlet only after seeing it on the stage.

=> Only ______________________________________________.

 1. They didn’t get round to business until they had finished eating.

=> Only ______________________________________________.

 1. They had to wait for twelve hours before their flight left.

=> Only ______________________________________________.

 1. I didn’t realize who he was until later.

=> Only ______________________________________________.

 1. The door could not be opened without using force.

=> Only ______________________________________________.

 1. I won’t agree until Tom’s apologized.

=> Only ______________________________________________.

10.The only way you can become a good athlete is by training hard every day.

=> Only ______________________________________________.

Bài tập 2

Viết lại các câu sau với cấu trúc đảo ngữ của câu điều kiện

 1. If the salary were high, the job would be worth doing.

=> Were _______________________________________________.

 1. Would you visit me if I were sent to prison?

=> Were _______________________________________________.

 1. I didn’t see the signal, so I didn’t stop.

=> Had___________________________________________________________.

 1. If I were rich, I could afford to buy an expensive car.

=> Were _______________________________________________.

 1. If I were you, I would tell him the truth.

=> Were _______________________________________________.

 1. If he weren’t busy right now, he could help them.

=> Were _______________________________________________.

 1. If she had said sorry, he wouldn’t have been angry.

=> Had___________________________________________________________.

 1. If the computer hadn’t broken down and I wouldn’t have had to stop my work.

=> Had___________________________________________________________.

 1. If he hadn’t been angry, I would have said something.

=> Had___________________________________________________________.

 1. If his friends hadn’t been late, they wouldn’t have missed the train.

=> Had___________________________________________________________.

Bài tập 3

Viết lại các câu sau với cấu trúc đảo ngữ So/Such

 1. The weather is so beautiful that we decided to go to the beach.

=> So__________________________________________________________________.

 1. He is so strong that he can lift the box.

=> So__________________________________________________________________.

 1. He is such a lazy boy that no one likes him.

=> Such________________________________________________________________.

 1. He ate so much food that he became ill.

=> So__________________________________________________________________.

 1. It is such hot coffee that I can’t drink it.

=> Such________________________________________________________________.

 1. He bought so many books that he didn’t know where to put them.

=> So__________________________________________________________________.

 1. She has such a soft voice that everyone likes her.

=> Such________________________________________________________________.

 1. This book is so boring that I couldn’t finish it.

=> So__________________________________________________________________.

 1. He was such a fast speaker that we couldn’t understand him.

=> Such________________________________________________________________.

 1. She was so tired that she fell asleep in the armchair.

=> So__________________________________________________________________.

Bài tập 4

Viết lại các câu sau với cấu trúc đảo ngữ của các câu điều kiện

 1. If you need some more money, take an extra 200.
 2. If I were your father, I would insist you practice harder.
 3. If my girlfriend calls, please let me know right away.
 4. If I had thought of the right words, I would have told them what I was thinking!
 5. If I were a rich kid, I would not have to worry about anything.
 6. If they run out of tickets, we will have to go to another theater.
 7. If you change your mind, let us know.
 8. If you had known my mom, you would have thought she was crazy too
 9. If you had heard her singing, you would have laughed too.
 10. If I were a celebrity, I could buy any bag I want.

Bài tập 5

Dùng NEVER để viết đảo ngữ cho các câu sau

 1. She had never been so happy before.
 2. I have never heard such nonsense!
 3. I have never seen such a mess in my life.
 4. Our profits have never been higher than they are this year.
 5. The film had never before laid on such a sumptuous celebration.
 6.  I’ve never come across such a horrifying film.
 7. I’ve never been so moved by a Shakespeare production.
 8. I have never seen anyone in my life drink as much as you.
 9. I’ll never forget you.

Bài tập 6

Dùng RARELY, SELDOM hoặc LITTLE viết lại câu với hình thức đảo ngữ

 1. One rarely finds good service these days.

=>Rarely………………………………………………………

 1. She has rarely travelled more than fifty miles from her village.

=> Rarely………………………………

 1. Public borrowing has seldom been so high.

=> Seldom…………………………………………

 1. They had seldom participated in such a fascinating ceremony.

=> Seldom…………………………

 1. They little suspected that the musical was going to be a runaway success.

=> Little……………………………

 1. The embassy staff little realized that Ted was a secret agent

=> Little…………………………………………

 1. He has seldom seen anything stranger

=> Seldom……………………………………………

Bài tập 7

Sử dụng NOT ONLY để đảo ngữ các câu dưới đây

 1. He is my friend as well as yours.

=> Not only…………………………………………………

 1. He not only spent all his money but also borrowed some from me.

=> Not only………………………………………

 1. Harry not only broke his leg but also injured his shoulder.

=> Not only………………………………………………

 1. He is both intelligent and handsome.

=> Not only…………………………………………………………………….

 1. She is impatient and dishonest.

=> Not only………………………………………………………

 1. The bus not only crashed into a tree, but it also ran over a cat.

=> Not……………………………………………………………………………..

 1. She not only wrote the text but also selected the illustrations.

=> Not……………………………………………………………………………..

 1. She is not only beautiful but also attractive.

=> Not……………………………………………………………………………..

 1. He translated not only fast but also correctly.

=> Not……………………………………………………………………………..

 1. They are not only good at mathematics but also at science.

=> Not……………………………………………………………………………..

 1. She not only sings but also dances.

=> Not…………………………………………………………………

Bài tập 8

Viết lại những câu sau theo cấu trúc gợi ý sao cho nghĩa không đổi

 1. He had hardly left the office when the telephone rang.

=> No sooner ______________________________________ _

 1. I had only just put the phone down when the boss rang back.

=> Hardly ______________________________________ _

 1. He didn’t finish his work until the bell rang.

=> Not until ______________________________________ __

 1. We only began to see the symptoms of the disease after several months.

=> Only ______________________________________ _

 1. A sleeping dog was lying under the table.

=> Under the table _____________________________________

 1. His brother had rarely been more excited.

=> Rarely____________________________________________ _

 1. The facts were not all made public until later.

=> Only______________________________________________ __

 1. If I had realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.

=> Had_______________________________________________ __

Bài tập 9

Sử dụng cấu trúc ONLY để đảo ngữ những câu sau đây

 1. He only thought about having a holiday abroad after he retired.
 2. I only realized how dangerous the situation had been when I got home.
 3. It wasn’t until last week that the Agriculture Minister admitted defeat.
 4. I understood Hamlet only after seeing it on the stage.
 5. They didn’t get round to business until they had finished eating.
 6. They had to wait for twelve hours before their flight left.
 7. I didn’t realize who he was until later.
 8. The door could not be opened without using force.
 9. I won’t agree until Tom’s apologized.
 10. The only way you can become a good athlete is by training hard every day.

Bài tập 10

Sử dụng cấu trúc SHOULD để viết lại những câu sau

 1. If the Government are forced into another election, it will be the favorite to win.
 2. If you want to make an appointment to see Dr Simons, she is free after 9. A.M
 3. If you have further problems with your printer, contact your dealer for advice.
 4. If you decide to accept the post, you will be expected to start work on 1st April.
 5. If we hear any further news, we will be in touch immediately.
 6. If you wish to take advantage of the offer, kindly tick the box on your order form.
 7. If you change your mind, there will always be a job for you here.

Bài tập 11

Sử dụng WERE hoặc HAD để đảo ngữ những câu sau

 1. If the salary were high, the job would be worth doing.

=> Were _______________________________________________.

 1. Would you visit me if I were sent to prison?

=> Were _______________________________________________.

 1. I didn’t see the signal, so I didn’t stop.

=> Had___________________________________________________________.

 1. If I were rich, I could afford to buy an expensive car.

=> Were _______________________________________________.

 1. If I were you, I would tell him the truth.

=> Were _______________________________________________.

 1. If he weren’t busy right now, he could help them.

=> Were _______________________________________________.

 1. If she had said sorry, he wouldn’t have been angry.

=> Had___________________________________________________________.

 1. If the computer hadn’t broken down and I wouldn’t have had to stop my work.

=> Had___________________________________________________________.

 1. If he hadn’t been angry, I would have said something.

=> Had___________________________________________________________.

 1. If his friends hadn’t been late, they wouldn’t have missed the train.

=> Had___________________________________________________________.

Bài tập 12

Đảo ngữ những câu sau sử dụng cấu trúc SO hoặc SUCH

 1. The weather is so beautiful that we decided to go to the beach.

=> So__________________________________________________________________.

 1. He is so strong that he can lift the box.

=> So__________________________________________________________________.

 1. He is such a lazy boy that no one likes him.

=> Such________________________________________________________________.

 1. He ate so much food that he became ill.

=> So__________________________________________________________________.

 1. It is such hot coffee that I can’t drink it.

=> Such________________________________________________________________.

 1. He bought so many books that he didn’t know where to put them.

=> So__________________________________________________________________.

 1. She has such a soft voice that everyone likes her.

=> Such________________________________________________________________.

 1. This book is so boring that I couldn’t finish it

=> So__________________________________________________________________.

 1. He was such a fast speaker that we couldn’t understand him.

=> Such________________________________________________________________.

 1. She was so tired that she fell asleep in the armchair.

=> So__________________________________________________________________.

 1. It was such a foggy day that we couldn’t see the road.

=> Such________________________________________________________________.

 1. This tea is so good that I’ll have another cup.

=> So__________________________________________________________________.

Bài tập 13

Sử dụng những từ cho trước để đảo ngữ những câu sau

 1. He spent all his money. He even borrowed some from me.

=> Not only_______________________________________________________

 1. He had hardly left the office when the telephone rang.

=> No sooner _________________________________________

 1. I had only just put the phone down when the boss rang back.

=> Hardly ___________________________________________

 1. He didn’t finish his work until the bell rang.

=> Not until __________________________________________

 1. We only began to see the symptoms of the disease after several months.

=> Only _____________________________________________

 1. I have never seen anyone in my life drink as much as you.

=> Never ____________________________________________

 1. A sleeping dog was lying under the table.

=> Under the table _____________________________________

 1. His brother had rarely been more excited.

=> Rarely_________________________________________________________

 1. The facts were not all made public until later.

=> Only__________________________________________________________

 1. If I had realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.

=> Had___________________________________________________________

 1. The response to our appeal was so great that we has to take on more staff.

=> Such__________________________________________________________

 1. Harry broke his leg, and also injured his shoulder.

=> Not only __________________________________________

 1. The police didn’t at all suspect that the judge was the murderer.

=> Little _____________________________________________

 1. If you do happen to see Helen, could you ask her to call me?

=> Should________________________________________________________

 1. The bus driver cannot be blamed for the accident in any way.

=> In _______________________________________________

 1. The snowfall was so heavy that all the trains had to be cancelled.

=> So _______________________________________________

 1. If the government raised interest rates. They would lose the election.

=> Were__________________________________________________________

 1. As soon as I got into the bath, someone knocked at the door.

=> No sooner _________________________________________

 1. There was so much uncertainty that the financial markets remained closed.

=> Such__________________________________________________________

 1. It’s not common for there to be so much rain in March.

=> Seldom________________________________________________________

 1. You won’t allowed in until your identify has been checked.

=> Only__________________________________________________________

 1. Just after the play started there was a power failure.

=> Hardly________________________________________________________

 1. The Prime Minister has hardly ever made a speech as inept as this.

=> Rarely_________________________________________________________

 1. We had only just arrived home when the police called.

=> Scarcely_______________________________________________________.

 1. Press photographers are banned from taking photographs backstage.

=> On no_________________________________________________________.

 1. The way so much money has been spent to so little purpose must be a record.

=> Never before___________________________________________________.

 1. The judge was taken ill just after the trial proceedings began.

=> Barely________________________________________________________.

 1. She seldom misses a lecture.

=> Seldom_______________________________________________________.

 1. As soon as we had come home, it started to rain

=> No sooner_____________________________________________________.

 1. As soon as we had turned on the TV, the electricity went out.

=> Hardly ___________________________________________.

Bài tập 14

Sử dụng cấu trúc cho sẵn để đảo ngữ các câu sau đây

1. You can only understand it when you grow up.

=> Only _____________________________________________.

2. I can only forgive you if you tell me the truth.

=> Only _____________________________________________.

3. I only realized that I’d seen it before after the film started.

=> Only _____________________________________________.

4. The situation was so strange that I couldn’t sleep.

=> So _______________________________________________.

5. The test is so difficult that students need three months to prepare.

=> So _______________________________________________.

6. The exercise is so easy that every students can do it easily.

=> So _______________________________________________.

7. He not only studies well, but also he sings well.

=> Not only __________________________________________.

8. If you meet her, please call me!

=> Should ___________________________________________.

9. If you had obeyed orders this disaster would not have happened

=> Had___ ___________________________________________.

Bài tập 15

Chọn đáp án đúng

1. …………. anyone wish to access the information on the status of his or her order, the password should be entered.

     A. If

     B. Should

     C. Whether

     D. As though

2. …………..it be necessary, you can print out your form and then send it to us by fax or postal service.

     A. Since

     B. Should

     C. Unless

     D. When

3. …………Jonh worked hard, he would have been promoted last year.

     A. if

     B. were

     C. should

     D. had

4. ………….. the patient’s condition get worse, the nurse will call in an internist.

A Might

     B. Unless

     C. Should

     D. If

5. ………….she wishes to have more detailed information, please consult your employee handbook.

     A. would

     B. could

     C. might

     D. should

6. If she …………………….. the lottery last year, She……………………..rich now.

     A. Have won/would be

     B. had won/would be

     C.won/would be

     D. wins/will be

7. If I ……………..the homework last night, I……………..bonus today.

     A. Had done/would get

     B. had done/would have got

     C. done/would get

     D. does/will get

8. If we had played this game yesterday, we……………….a lot of money now.

     A. Will have

     B. may have

     C. would have had

     D. would have

9. If it ……………………………last night, it would be cold today.

     A. Had rained

     B. rained

     C. have rained

     D. was raining

10. If she……………….to me, she……………………..in trouble right now.

     A. Had listened/would be

     B. had listened/would have be

     C. had listened/would not be

     D. A & B

Bài tập 16

Điền vào chỗ trống dạng đúng của từ trong ngoặc

 1. ………… we ………… (have) enough time if we wanted to see the castle?
 2. In case you ………… (buy) a car, will you teach me to drive?
 3. If I………… (not be) in a hurry, I wouldn’t have made so many mistakes.
 4. She won’t finish it on time if she ………… (not start) right now.
 5. She ………… (get angry) if you had told her.

ĐÁP ÁN

Đáp án bài tập 1

 1. Only after he retired did he think about having a holiday abroad
 2. Only when I got home did I realize how dangerous the situation had been.
 3. Only until last week did the Agriculture Minister admit defeat
 4. Only after seeing Hamlet on the stage did I understand it.
 5. Only until they had finished eating did they get around to business.
 6. Only after they had waited for 12 hours did their flight leave.
 7. Only later did I realize who he was.
 8. Only using force could the door be opened.
 9. Only until Tom’s apologized will I agree.
 10. Only by training hard every day can you become a good athlete.

Đáp án bài tập 2

 1. Were the salary high, the job would be worth doing.
 2. Were I sent to prison would you visit me?
 3. Had I seen the signal I would have stopped.
 4. Were I rich and I could afford to buy an expensive car.
 5. Were I you, I would tell him the truth.
 6. Were he not busy right now, he could help them.
 7. Had she said sorry, he wouldn’t have been angry.
 8. Had the computer not broken down and I wouldn’t have had to stop my work.
 9. Had I he not been angry, I would have said something.
 10. Had his friends not been late, they wouldn’t have missed the train.

Đáp án bài tập 3

 1. So beautiful is the weather that we decided to go to the beach.
 2. So strong is he that he can lift the box.
 3. Such a lazy boy is he that no one likes him.
 4. So much food did he eat that he became ill.
 5. Such hot coffee is it that I can’t drink it.
 6. So many books did he buy that he didn’t know where to put them.
 7. Such a soft voice does she has that everyone likes her.
 8. So boring is this book that I couldn’t finish it.
 9. Such a fast speaker was he that we couldn’t understand him.
 10. So tired was she that she fell asleep in the armchair.

Đáp án bài tập 4

 1. Should you need some more money, take an extra 200.
 2. Were I your father, I would insist you practice harder.
 3. Should my girlfriend call, please let me know right away.
 4. Had I thought of the right words, I would have told them what I was thinking!
 5. Were I a rich kid, I would not have to worry about spending anything.
 6. Should they run out of tickets, we will have to go to another theater.
 7. Should you change your mind, let us know.
 8. Had you known my mom, you would have thought he was crazy too.
 9. Had you heard her singing, you would have laughed too.
 10. Were I a celebrity, I could get buy any bag I want.

Đáp án bài tập 5

 1. Never before had she been so happy.
 2. Never have I heard such nonsense
 3. Never in my life have I seen such a mess in my life
 4. Never have our profits been higher than they are this year
 5. Never before had the film laid on such a sumptuous celebration.
 6. Never have I come across such a horrifying film.
 7. Never have I been so moved by a Shakespeare production.
 8. Never before had I tasted such a wonderful combination of flavors
 9. Never do I go to school late
 10. Never in my life have I seen anyone as much as you.
 11. Never shall I forget you

Đáp án bài tập 6

 1. Rarely does one find good service these days
 2. Rarely has she traveled more than fifty miles from her village
 3. Seldom public borrowing has been so high
 4. Seldom had they participated in such a fascinating ceremony.
 5. Little did they suspect that the musical was going to be a runaway success.
 6. Little did the embassy staff realize that Ted was a secret agent
 7. Little did she realize what would happen to her next.
 8. Seldom has he seldom seen anything stranger

Đáp án bài tập 7

 1. Not only is he my friend but also yours
 2. Not only did he spend all his money but also borrowed some from me
 3. Not only did Harry break his leg but also injured his shoulder
 4. Not only is he intelligent but also handsome
 5. Not only is she impatient but dishonest as well
 6. Not only did the bus crash into a tree but it also ran over a cat.
 7. Not only did she write the text but also selected the illustrations.
 8. Not only is she beautiful but also attractive
 9. Not did he translate fast but also correctly.
 10. Not only are they good at mathematics but also at science.
 11. Not only does she sing but also dances.

Đáp án bài tập 8

 1. No sooner had he left the office than the telephone rang.
 2. Hardly had I just put the phone down when the boss rang back.
 3. Not until the bell rang did he finish his work
 4. Only after several months did we begin to see the symptoms of the disease
 5. Under the table was lying a sleeping dog
 6. Rarely had his brother been more excited.
 7. Only until later were the facts all made public
 8. Had I realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.

Đáp án bài tập 9

 1. Only after he retired did he think about having a holiday abroad
 2. Only when I got home did I realize how dangerous the situation had been.
 3. Only until last week did the Agriculture Minister admit defeat
 4. Only after seeing Hamlet on the stage did I understand it.
 5. Only until they had finished eating did they get around to business.
 6. Only after they had waited for 12 hours did their flight leave.
 7. Only later did I realize who he was.
 8. Only using force could the door be opened.
 9. Only until Tom’s apologized will I agree.
 10. Only by training hard every day can you become a good athlete.

Đáp án bài tập 10

 1. Should the Government be forced into another election, it will be the favorite to win.
 2. Should you want to make an appointment to see Dr Simons, she is free after 9. A.M
 3. Should you have further problems with your printer, contact your dealer for advice.
 4. Should you decide to accept the post, you will be expected to start work on 1st April.
 5. Should we hear any further news, we will be in touch immediately.
 6. Should you wish to take advantage of the offer, kindly tick the box on your order form.
 7. Should you change your mind, there will always be a job for you here.

Đáp án bài tập 11

 1. Were the salary high, the job would be worth doing.
 2. Were I sent to prison would you visit me?
 3. Had I seen the signal I would have stopped.
 4. Were I rich and I could afford to buy an expensive car.
 5. Were I you, I would tell him the truth.
 6. Were he not busy right now, he could help them.
 7. Had she said sorry, he wouldn’t have been angry.
 8. Had the computer not broken down and I wouldn’t have had to stop my work.
 9. Had I he not been angry, I would have said something.
 10. Had his friends not been late, they wouldn’t have missed the train.

Đáp án bài tập 12

 1. So beautiful is the weather that we decided to go to the beach.
 2. So strong is he that he can lift the box.
 3. Such a lazy boy is he that no one likes him.
 4. So much food did he eat that he became ill.
 5. Such hot coffee is it that I can’t drink it.
 6. So many books did he buy that he didn’t know where to put them.
 7. Such a soft voice does she has that everyone likes her.
 8. So boring is this book that I couldn’t finish it.
 9. Such a fast speaker was he that we couldn’t understand him.
 10. So tired was she that she fell asleep in the armchair.
 11. Such a foggy day was it that we couldn’t see the road.
 12. So good was this tea that I’ll have another cup.

Đáp án bài tập 13

 1. Not only did he spend all his money but she also borrowed some from me.
 2. No sooner had I left the office than the phone rang.
 3. Hardly had I put the phone down when the boss rang back.
 4. Not until the bell rang did he finish his work.
 5. Only after several months did we begin to see the symptoms of the disease.
 6. Never in my life have seen anyone drink as much as you.
 7. Under the table was lying a sleeping dog.
 8. Rarely had his brother been more excited.
 9. Only later were all the facts made public.
 10. Had I realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.
 11. Such was the responsible to our appeal that we has to take on more staff
 12. Not only did Harry break his leg but he also injured his shoulder.
 13. Little did the police suspect that the judgment was the murderer.
 14. Should you see Helen, could you ask her to call me?
 15. In no way can the bus be blamed for the accident.
 16. So heavy was the snowfall that all the trains had to be cancelled.
 17. Were the government to write interest rates they would lose the election.
 18. No sooner had I got into the bath than someone knocked on the door.
 19. Such was the uncertainty that the financial markets remained closed.
 20. Seldom is there so much rain in March.
 21. Only when your identity has been checked will you be allowed in.
 22. Hardly had the play started when there was a power failure.
 23. Rarely has the Prime Minister made so inept a speech.
 24. Scarcely had we arrived home when the police called.
 25. On no account are press photographers allowed to take photographs backstage.
 26. Never before has so much money been spent to so little purpose!.
 27. Barely had the trial proceedings begun when the judge was taken ill.
 28. Seldom does she miss a lecture
 29. No sooner had we come home than it started to rain
 30. Hardly had we turned on the TV, the electricity went out.

Đáp án bài tập 14

 1. Only when you grow up, can you understand it.
 2. Only if you tell me the truth, can I forgive you.
 3. Only after the film started did I realize that I’d seen it before.
 4. So strange was the situation that I couldn’t sleep.
 5. So difficult is the test that students need three months to prepare.
 6. So easy is the exercise that every student can do it easily.
 7. Not only does he study well, but also he sings well.
 8. Should you meet her, please call me!
 9. Had you obeyed orders, this disaster would not have happened.

Đáp án bài tập 15

 1. B
 2. B
 3. D
 4. C
 5. D
 6. B
 7. A
 8. D
 9. A
 10. C

Đáp án bài tập 16

 1. Would; have
 2. buy
 3. had not been
 4. does not start
 5. would have got

Bài viết đã cung cấp cho các bạn kiến thức tổng quan về câu đảo ngữ. Đặc biệt ieltscaptoc.com.vn đã tổng hợp những bài tập về câu đảo ngữ từ cơ bản đến nâng cao để các bạn luyện tập. Chúc các bạn học tập thật tốt!

Bình luận