Đầy đủ bài tập Used to lớp 7 có kèm đáp án 

Giang Lê Giang Lê
29.10.2022

Bài tập Used to lớp 7 là một trong những dạng ngữ pháp quan trọng trong chương trình tiếng Anh cấp 2 cũng như là thông dụng trong giao tiếp. Hôm nay cùng IELTS Cấp tốc ôn lại kiến thức này nhé!

Lý thuyết về cấu trúc Used to 

Công thức:

Khẳng địnhS  usedto V
Phủ địnhSdidnotuseto V
Nghi vấnDidS useto V?

Cách dùng cấu trúc:

Cấu trúc used to V được sử dụng diễn tả một hành động, một thói quen, một trạng thái đã từng xảy ra trong quá khứ và không còn xảy ra trong hiện tại nữa. Bạn có thể dùng cấu trúc này để nhấn mạnh việc hiện tại khác với quá khứ ra sao.

Ví dụ:

Khẳng định:

John used to be a famous swim athlete when he was young. 

John đã từng là vận động viên bơi lội hồi còn trẻ.

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

There used to be a market here. 

Ở đây từng có một cái chợ.

Phủ định:

I didn’t use to go fishing.
Trước kia tôi không thường đi câu cá.

She didn’t use to drink that much alcohol
Trước kia cô ấy không uống nhiều thức uống có cồn như vậy.

Nghi vấn:

Did Carl use to smoke?
Trước kia Carl có hút thuốc không?

Did you use to consume meat before becoming a vegetarian?
Bạn có tiêu thụ thịt không trước khi trở thành người ăn chay ?

Lưu ý:

1. Phủ định của cấu trúc used to V có thể được viết dưới dạng used not to V. Ví dụ:

  • I used not to go swimming.
  • She used not to drink that much coffee.

2. Không có thì hiện tại đối với cấu trúc used to V trong tiếng Anh. Để nói về thói quen trong hiện tại, bạn nên dùng các trạng từ tần suất (usually, always, often, never,…)

3. Cấu trúc là Used hay use?

Khi trong câu không có “did”, ta dùng “used to” (có d)

Khi trong câu có “did”, ta dùng “use to” (không có d)

Đầy đủ bài tập Used to lớp 7 có kèm đáp án 
Đầy đủ bài tập Used to lớp 7 có kèm đáp án 

Bài tập used to lớp 7

Bài 1

Hoàn thành câu hoàn chỉnh với cấu trúc used to

1. the students / not / do / so much homework.

2. you / have / many toys?

3. your granny / bake / pies?

4. your friend / work / as a flight attendant?

5. Nick / argue / with his parents.

6. they / explain / every mistake to us.

7. I / cry / a lot in my childhood.

8. we / get / to work by car.

9. we / not / complain / much.

10. Samantha / not / help / people.

11. you / be / very talkative at that time?

12. my grandfather / work / at the railway station.

13. Claire / spend / much time alone?

14. the kids / not / go to bed early.

15. we / meet / more often.

16. they / go / skiing in the Alps?

17. I / not / buy / so many things.

18. my sister / have / long curly hair.

19. my friend / not / smoke.

20. they / make / the bed in the morning?

Đáp án bài 1

1. The students didn’t use to do so much homework.

2. Did you use to have many toys?

3. Did your granny use to bake pies?

4. Did your friend use to work as a flight attendant?

5. Nick used to argue with his parents.

6. They used to explain every mistake to us.

7. I used to cry a lot in my childhood.

8. We used to get to work by car.

9. We didn’t use to complain much.

10. Samantha didn’t use to help people.

11. Did you use to be very talkative at that time?

12. My grandfather used to work at the railway station.

13. Did Claire use to spend much time alone?

14. The kids didn’t use to go to bed early.

15. We used to meet more often.

16. Did they use to go skiing in the Alps?

17. I didn’t use to buy so many things.

18. My sister used to have long curly hair.

19. My friend didn’t use to smoke.

20. Did they use to make the bed in the morning?

Bài 2

Điền vào chỗ trống bằng cấu trúc used to với từ gợi ý cho trước

1. ___________ anything of him but a paltry sixpence for a Christmas-box? (I/get/?)

2. I _________ sorry for that man. (be)

3. I _________ at all elegant in my tastes; and now I have eyes for everything I wear, and for everything all round me-oh, such eyes! (not/be)

4. I _________ it as a child. (hear)

5. I ________ so at first, but now I know there are. (not/think)

6. _________ the drawings? (what/he/make/?)

7. I _________ to coax you for a word and a smile. (not/have)

8. I _________ to it all, but he had a great deal of information. (not/listen)

9. And, you see, when once I was sure that he was frightened of me, I _________ him a bit. (not/mind)

10. Vera _________ like that. (not/look)

11. I _________ for-a certain class of women. (not/care)

12. We _________ that we had to have a new wife every year or two; we stuck to the old ones; the ones that had helped us get our starts. (not/think)

13. _________ on horse-chestnuts? (you/dote/?)

14. I _________ you were right but I do now. (not/believe)

15. _________ here? (the angels/live/?)

16. When I come to think of it, I’m not at all sure that I wasn’t his most particular friend; for we _________ and speak whenever we met. (stop)

17. On the other side of the Atlantic, the little boys _________ Christmas by blowing unmelodious horns. (not/celebrate)

18. I _________ him with the officers. (see)

19. We _________ in the same room. (sleep)

20. _________ each other? (we/not/enjoy/?)

Đáp án bài 2

1. Did I use to get anything of him but a paltry sixpence for a Christmas-box? 

2. I used to be sorry for that man. 

3. I used not to be at all elegant in my tastes; and now I have eyes for everything I wear, and for everything all round me-oh, such eyes! 

4. I used to hear it as a child. 

5. I used not to think so at first, but now I know there are.

6. What did he use to make the drawings? 

7. I didn’t use to have/ used not to have to coax you for a word and a smile.

8. I didn’t use to listen/ used not to listen to it all, but he had a great deal of information.

9. And, you see, when once I was sure that he was frightened of me, I used not to mind him a bit. 

10. Vera used not to look like that.

11. I used not to care for-a certain class of women.

12. We didn’t use to think that we had to have a new wife every year or two; we stuck to the old ones; the ones that had helped us get our starts.

13. Did you use to dote on horse-chestnuts?

14. I didn’t use to believe you were right but I do now.

15. Did the angels use to live here? 

16. When I come to think of it, I’m not at all sure that I wasn’t his most particular friend; for we used to stop and speak whenever we met.

17. On the other side of the Atlantic, the little boys used not to celebrate Christmas by blowing unmelodious horns.

18. I used to see him with the officers.

19. We used to sleep in the same room.

20. Didn’t we use to enjoy each other?

Bài viết trên là phần bài tập Used to lớp 7 giúp các bạn học sinh luyện tập lại ngữ pháp này, nắm vững kiến thức cho các kỳ thi sắp tới. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm về những chủ điểm Ngữ pháp khác. IELTS Cấp tốc chúc bạn học tốt!

Bình luận