19+ Bài tập thì quá khứ tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao – Có đáp án

Lê Ngọc Hoà Lê Ngọc Hoà
01.06.2021

Thì quá khứ tiếp diễn là một trong những thì quan trọng trong tiếng Anh.. Bài viết dưới đây, ieltscaptoc.com.vn sẽ giới thiệu với các bạn bài tập về thì Quá khứ tiếp diễn tiếng Anh có đáp án giúp bạn ôn luyện tiếng Anh hiệu quả và nắm vững được kiến thức về thì Quá khứ tiếp diễn.

1. Giới thiệu Thì Quá khứ tiếp diễn

Thì Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous tense) là thì được sử dụng khi muốn nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự vật hay sự việc hoăc thời gian sự vật hay sự việc đó diễn ra và đây là thì tiếng Anh mà nhiều bạn nhầm lẫn nhất.

Thì Quá khứ tiếp diễn
Thì Quá khứ tiếp diễn

Dưới đây là tổng hợp kiến thức về thì Quá khứ tiếp diễn bao gồm công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết. Bên cạnh đó còn những cách phân biệt với thì Quá khứ đơn và bài tập để ôn luyện

2. Công thức của thì Quá khứ tiếp diễn

Câu khẳng định

 • Cấu trúc
S + was/were + V-ing.
 • Lưu ý

I/ He/ She/ It/ Danh từ số ít – was
S = We/ You/ They/ Danh từ số nhiều – were

 • Ví dụ

We were just talking about it before you arrived.

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

(Chúng tớ đang nói về chuyện đó ngay trước khi cậu đến.)

Câu phủ định

 • Cấu trúc
S + was/were + not + V-ing
 • Lưu ý

Was not = wasn’t
Were not = weren’t

 • Ví dụ

He wasn’t working when his boss came yesterday.

(Hôm qua anh ta đang không làm việc khi sếp của anh ta đến)

Câu nghi vấn

 • Cấu trúc
Q: Was / Were + S + V-ing?
A: Yes, S + was/were.  
No, S + wasn’t/weren’t.
 • Ví dụ

Q: Was your mother going to the market at 7 A.M yesterday?

(Lúc 7 giờ sáng hôm qua mẹ em đang đi chợ có phải không?)

A: Yes, she was/ No, she wasn’t

3. Cách sử dụng thì Quá khứ tiếp diễn

3.1. Nhấn mạnh diễn biến, quá trình của sự vật, sự việc hay thời gian sự vật, sự việc đó diễn ra

 • At 10 A.M yesterday, she was watching TV.

(Vào lúc 10h sáng, cô ấy đang xem TV)

 • When my sister got there, it was 8 p.m. 

(Khi chị tôi tới, lúc đó mới 8 giờ tối.)

3.2. Diễn tả hành động đang xảy ra tại 1 thời điểm trong quá khứ

 • While he was taking a bath, she was using the computer

(Trong khi anh ấy đang tắm thì cô ấy dùng máy tính.)

 • While I was driving home, Peter was trying desperately to contact me.

(Peter đã cố gắng liên lạc với tôi trong lúc tôi đang lái xe về nhà.)

3.3. Diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào

 • He was walking in the street when he suddenly fell over

(Khi anh ấy đang đi trên đường thì bỗng nhiên anh ấy bị vấp ngã.)

 • They were still waiting for the plane when I spoke to them.

(Khi tôi nói chuyện với họ thì họ vẫn đang chờ máy bay.)

3.4. Hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ đồng thời làm phiền đến người khác

 • My dad was always complaining about my room when he got there.

(Bố tôi luôn than phiền về phòng tôi khi ông ấy ở đó)

 • She was always singing all day.

(Cô ta hát suốt ngày)

Xem những bài viết đáng chú ý

4. Dấu hiệu nhận biết thì Quá khứ tiếp diễn

Thì quá khứ tiếp diễn sẽ rất dễ nhầm lẫn cũng như khó để sử dụng sao cho chính xác, ieltscaptoc.com.vn sẽ đưa ra một số dấu hiệu để nhận biết thì quá khứ tiếp diễn như sau

Dấu hiệu nhận biết thì Quá khứ tiếp diễn
Dấu hiệu nhận biết thì Quá khứ tiếp diễn

4.1. Trong câu có bỏ những trạng từ chỉ thời gian cùng thời điểm xác định dưới quá khứ

 • At + giờ chính xác + thời gian dưới quá khứ

Ví dụ: I was studying English at 10 pm last night

(Tôi đang học tiếng Anh lúc 10h tối hôm qua)

 • In + năm xác định

Ví dụ: In 2015, he was living in England

(Vào năm 2015, anh ấy đang sống ở Anh)

4.2. Thì Quá khứ tiếp diễn có sở hữu câu có “when” khi diễn tả 1 hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào

 • When she was doing homework in her room, her phone rang

(Cô ta đang làm bài tập dưới phòng thì điện thoại của cô ấy đổ chuông)

4.3. Câu có sự hiện diện của 1 số từ/cụm từ đặc biệt: while, at that time

 • She was drawing while he was playing games.

(Cô ấy đang thiết kế khi mà anh ấy chơi điện tử

 • My brother was watching TV at that time.

(Lúc đó em trai tôi đang xem TV)

Trên thực tế, các dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn chỉ mang tính tương đối. Trong 1 vài trường hợp, 1 số dấu hiệu dù có xuất hiện nhưng không sử dụng với quá khứ tiếp diễn là điều bằng lòng được.

5. Bài tập

Qua phần trước các bạn đã được cung cấp những kiến thức tổng quan về thì Quá khứ tiếp diễn. Hãy vẫn dụng hiểu biết của mình và những kiến thức đã được ieltscaptoc.com.vn cung cấp để làm bài tập dưới đây về thì Quá khứ tiếp diễn.

Bài tập ứng dụng của thì Quá khứ tiếp diễn
Bài tập ứng dụng của thì Quá khứ tiếp diễn

Tổng hợp 10 dạng bài tập phổ biến nhất khi luyện tập về thì Quá khứ tiếp diễn. Cuối bài sẽ có đáp án để các bạn kiểm tra lại bài làm của mình.

Bài tập 1

Tìm lỗi sai trong các câu sau

 1. I was play football when she called me.
 2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?
 3. What was she do while her mother was making lunch?
 4. Where did you went last Sunday?
 5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.
 6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.
 7. She didn’t broke the flower vase. Tom did.
 8. Last week my friend and I go to the beach on the bus.
 9. While I am listening to music, I heard the doorbell.
 10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Bài tập 2

Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì quá khứ tiếp diễn.

 1. At this time last year, they ­­­­­­­­­­­­(build) this house.
 2. I (drive) my car very fast when you called me.
 3. I (chat) with my friends while my teacher (teach) the lesson yesterday.
 4. My father (watch) TV when I got home.
 5. At this time yesterday, I (prepare) for my son’s birthday party.
 6. What you (do) at 8 pm yesterday?
 7. Where you (go) when I saw you last weekend?
 8. They (not go) to school when I met them yesterday.
 9. My mother (not do) the housework when my father came home.
 10. My sister (read) books while my brother (play) football yesterday afternoon.

Bài tập 3

Chia động từ ở dạng Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn để hoàn thành đoạn văn sau

In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) 1…………………………. to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………………………. in the sea while my mother was sleeping in the sun.

My brother was building a castle and my father (drink) 3…………………………. some water. Suddenly I (see) 4…………………………. a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair (be) 5…………………………. beautiful black.

He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat) ………………………. fast. I (ask) 7…………………………. him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………………………. me that his name was John. He (stay) 9…………………………. with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant.

The following days we (have) 10…………………………. a lot of fun together. At the end of my holidays when I left Hawaii I said good-bye to John. We had tears in our eyes. He wrote to me a letter very soon and I answered him.

Bài tập 4

Biến đổi các câu sau sang phủ định

 1. He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.
 2. They were working when she came yesterday.
 3. She was painting a picture while her mother was making a cake.
 4. Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.
 5. He was typing a letter when his boss went into the room.

Bài tập 5

Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau

From: Kathy

To: Rock

We had a fantastic day at the hotel yesterday. At 12 o’clock, the sun (1) was / were shining and it (2) wasn’t / weren’t raining. My mom and dad (3) was / were reading their book, my little sisters (4) was / were playing with his new friend and my cousin. And I (5) was / were learning how to sail. What (6) was / were you doing at this time yesterday?

Bài tập 6

Chọn đáp án đúng

 1. We …… on the lake when it started to rain so we went home.

A. finished B. finishing C. were finishing D. are finishing

 1. My dad found some money while he …… his suitcase.

A. packing B. package C. are packing D. was packing

 1. My brother ……… in Ireland when he met his girlfriend.

A. study B. was studying C. were study D. was study

 1. My grandma tried pizza for the first time while she ………. in Italy.

A. staying B. is staying C. is stayed D. was staying

 1. My mom ………. in the sea when she saw a dolphin.

A. was swimming B. was swiming C. were swimming D. were swiming

 1. ……. it ……. when you woke up this morning?

A. Is….raining B. was ….. raining C. is….rain D.were…… raining

 1. What …….. when the teacher came?

A. were you doing B. was you doing C. are you doing D. are you doing

 1. What did you watch on TV while you …….. dinner yesterday?

A. were having B. was having C. were haveing D. was haveing

 1. The man ………. his letter in the post office at that time.

A. is sending B. was sending C. sending D. was senting

 1. It ………and cloudy when we left Ireland.

A. was rain B. was raining C. is raining D. raining

Bài tập 7

Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi

 1. I was sleeping and the fire started.
 2. It began to rain and what was he doing.
 3. The farmer started wishing and he was plowing the field.
 4. She came and what were you doing?
 5. Jackson was reading a book and his mother came in.
 6. We were working in the field and the volcano erupted.

Bài tập 8

Chọn đúng thì của các câu sau (quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn)

 1. Alice saw/ was seeing the accident when she was catching the bus.
 2. What were you doing/ did you do when I called?
 3. didn’t visit/ weren’t visiting my friends last summer holiday.
 4. It rained/ was raining heavily last July.
 5. While people were talking to each other, he read/ was reading his book.
 6. My sister was eating/ ate hamburgers every weekend last month.
 7. While we were running/ ran in the park, Mary fell over.
 8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?
 9. Who was she dancing/ did she dance with at the party last night?
 10. They were watching/ watched football on TV at 7 p.m. yesterday.

Bài tập 9

Hoàn thành các câu sau sử dụng thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

 1. Where/ you/ go?
 2. Who/ you/ go with?
 3. How/ you/ get/ there?
 4. What/ you/ do/ during the day?
 5. you/ have/ a/ good/ time?
 6. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?

Bài tập 10

Chia động từ trong ngoặc để phân biệt thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

 1. While Tom (read), Amely (watch) a documentary on TV.
 2. Marvin (come) home, (switch) on the computer and (check) his emails.
 3. The thief (sneak) into the house, (steal) the jewels and (leave) without a trace.
 4. Nobody (listen) while the teacher (explain) the tenses.
 5. While we (do) a sight-seeing tour, our friends (lie) on the beach.
 6. He (wake) up and (look) at his watch.
 7. The receptionist (welcome) the guests and (ask) them to fill in the form.
 8. The car (break) down and we (have) to walk home.
 9. The boys (swim) while the girls (sunbathe).
 10. My father (come) in, (look) around and (tell) me to tidy up my room.
 11. As long as one group (prepare) dinner, the others (collect) wood for their campfire.
 12. While the parents (have) breakfast, their children (run) about.
 13. Martha (turn) off the lights and (go) to bed.
 14. When I (do) the washing-up, I (break) a plate.
 15. While Tom (play) the piano, his mother (do) the washing-up.
 16. He (drink) some juice and then he (eat) a few chips.
 17. I (have) dinner when I suddenly (hear) a loud bang.
 18. When my father (work) in the garden, an old friend (pass) by to see him.
 19. She (go) to school, (take) out her textbook and (begin) to learn.
 20. When it (start) to rain, our dog (want) to come inside.

Bài tập 11

Biến đổi các câu sau sang dạng phủ định và nghi vấn

1. Your sister was finishing in the lake while I was building a fire.

⇒ ………………………………………………………………………

⇒ ………………………………………………………………………

2. He was learning how to windsurf yesterday at eleven o’clock.

⇒ ………………………………………………………………………

⇒ ………………………………………………………………………

3. It was snowing there. The kids are playing and building snowmen.

⇒ ………………………………………………………………………

⇒ ………………………………………………………………………

4. They were playing a game when you arrived.

⇒ ………………………………………………………………………

⇒ ………………………………………………………………………

5. She was cooking when I came yesterday.

⇒ ………………………………………………………………………

⇒ ………………………………………………………………………

Bài tập 12

Viết câu sử dụng thời quá khứ tiếp diễn

 1. They / play / tennis / 10.30 yesterday morning.
 2. Ann / do / homework / 5 o’clock this afternoon.
 3. My father / wash / car / from five to six.
 4. This time last year / we / live / France.
 5. The students / offer / flowers / the visitors.
 6. I / cook / dinner / half an hour ago.
 7. She / work / the studio / that time.
 8. What / you / do / from 3 to 6 yesterday afternoon?

Bài tập 13

Peter and his girlfriend Sara were at a restaurant during their lunch break. Make questions in the past continuous to ask about them

1. Where ………………………………………………………..?

At a table by the window.

2. What ………………………………………………………… ?

Coffee with milk and a glass of orange juice.

3. What ……………… Peter …………………………….. ?

4. The orange juice. …………………………………………………… anything?

No, nothing. They were not hungry.

5. What ………………. Sara…………………………….?

A white pullover and black jeans.

6. How ……………. she …………………… in her outfit?

7. She was really pretty. ……………. they …………………… anything special?

Not really. They were just talking.

8. What ……………………………………………….. about?

About their friends from school.

9. How ………. Peter ……………… at the restaurant?

He was quite happy and relaxed.

Bài tập 14

(The Thomas family. What were they doing on Saturday at 8 o’clock?)

 1. Mr. Thomas ……………. (cook) dinner in the kitchen. Mrs. Thompas ………………. (clean) their car in front of their house. John and Marry ……………. (sit) in the hall near the fireplace.
 2. Jack, their 11 years old son, …………………. (read) Shakespeare’s sonnets.
 3. Eve, at the age of 16, ………………………. (play) with Barbies.
 4. Their grandma and grandpa ………………. (have) a good time.
 5. Their grandma …………………………. (exercise) in the gym.
 6. Their grandpa ……………………. (iron) shirts and socks in the living room.
 7. They also had two pets. And do you know what they …………………. (do)?
 8. Spot, the puppy, …………………. (catch) mice in the garden.
 9. And Bill, the little cute kitten, ………………. (fight) with neighbour’s dog.

Bài tập 15

Hoàn thành các câu sau với từ cho sẵn:

 1. Where/ you/ go? When/ you/ go?
 2. Who/ you/ go with?
 3. How/ you/ get/ there?
 4. What/ you/ do/ during the day?
 5. you/ have/ a/ good/ time?
 6. you/ have/ any/ problems?
 7. How long/ you/ be/ there?
 8. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?

Bài tập 16

Chia đúng các động từ sau ở thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) 1…………to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink) 3 some water. Suddenly I (see) 4…………a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair (be) 5…………beautiful black. He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat) 6…………fast. I (ask) 7…………him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………me that his name was John. He (stay) 9…………with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10…………a lot of fun together. At the end of my holidays when I left Hawaii I said good-bye to John. We had tears in our eyes. He wrote to me a letter very soon and I answered him.

Bài tập 17

Viết thành câu hoàn chỉnh ở thì quá khứ tiếp diễn dựa trên từ gợi ý

 1. (they / take the exam?)
 2. (when / he / work there?)
 3. (you / make dinner?)
 4. (they / drink coffee when you arrived?)
 5. (when / we / sleep?)
 6. (they / study last night)
 7. (we / talk when the accident happened)
 8. (he / not / exercise enough)
 9. (I / talk too much?)
 10. (it / not / snow)

Bài tập 18

Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các cặp động từ này. Sử dụng thì quá khứ đơn ở một khoảng trống và quá khứ tiếp diễn ở khoảng trống khác.

come – showget – gohope – givelive – spend
look – seeplay – breakstart – check in 
 1. Just as I was……………………..the bath all the lights…………………….. .
 2. I……………………..to go away this weekend, but my boss…………………..me some work that I have to finish by Monday.
 3. When I………………………..in Paris, I……………………three hours a day travelling to and from work.
 4. A friendly American couple…………………..chatting to him as he…………………at the hotel reception.
 5. I bumped into Lena last week. She……………………….a lot better than when I last…………………..her.
 6. My boss…………………………..into the office just as I…………………………everyone my holiday photos.
 7. I…………….badminton four times a week before I……………………..my ankle.

Bài tập 19

Sử dụng cùng một thì, quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn, trong cả hai dấu cách.

add – tastego off – lightnot listen – explain
push – runnot watch – dream 
 1. The smoke alarm……………………..when he………………………a candle underneath it.
 2. I can’t remember how to answer this question. I must confess that I…………………while the teacher…………………….it to us.
 3. She……………………more salt to the soup, and then it………………………much better.
 4. Although the television was on, I…………………………it. Instead I…………………..about my holidays.
 5. She……………………open the door and…………………………into the room.

Đáp án

Đáp án bài tập 1

 1. Play => playing
 2. Was…study => Were…studying
 3. Do => doing
 4. Went => go
 5. Sleep => sleeping
 6. Have => had
 7. Broke => break
 8. Go => went
 9. Am => was
 10. Turn => turned

Đáp án bài tập 2

 1. were building
 2. was driving
 3. was chatting
 4. was watching
 5. was preparing
 6. were you doing
 7. were you going
 8. weren’t going
 9. wasn’t doing
 10. was reading

Đáp án bài tập 3

 1. went
 2. Was swimming
 3. Was drinking
 4. Saw
 5. Was
 6. beat
 7. Asked
 8. Told
 9. stayed
 10. Had

Đáp án bài tập 4

 1. He wasn’t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.
 2. They weren’t working when she came yesterday.
 3. She wasn’t painting a picture while her mother was making a cake.
 4. Anne wasn’t riding her bike to school when Peter saw her yesterday.
 5. He wasn’t typing a letter when his boss went into the room.

Đáp án bài tập 5

 1. was
 2. wasn’t
 3. were
 4. were
 5. were
 6. were

Đáp án bài tập 6

 1. C
 2. D
 3. B
 4. D
 5. A
 6. B
 7. A
 8. A
 9. B
 10. B

Đáp án bài tập 7

 1. The fire started while I was sleeping.
 2. What was he doing when it began to rain.
 3. When the farmer started wishing while he was plowing the field.
 4. What were you doing when she came?
 5. His mother came in while Jackson was reading a book.
 6. The volcano erupted while we were working in the field.

Đáp án bài tập 8

 1. saw
 2. were you doing
 3. didn’t visit
 4. rained
 5. was reading
 6. ate
 7. were running
 8. did you find
 9. did she dance
 10. were watching

Đáp án bài tập 9

 1. Where did you go?
 2. Who did you go with?
 3. How did you get there?
 4. What were you doing during the day?
 5. Did you have a good time?
 6. What were your parents doing while you were going on holiday?

Đáp án bài tập 10

 1. was reading – was watching
 2. came – switched – checked
 3. sneaked – stole – left
 4. listened – was explaining
 5. were doing – were lying
 6. woke – looked
 7. welcomed – asked
 8. broke – had
 9. were swimming – were sunbathing
 10. came – looked – told
 11. was preparing – were collecting
 12. were having – ran
 13. turned – went
 14. was doing – broke
 15. was playing – was doing
 16. drank – ate
 17. was having – heard
 18. was working – passed
 19. went – took – began
 20. started – wanted

Đáp án bài tập 11

1. Your sister was finishing in the lake while I was building a fire.

⇒ Your sister wasn’t finishing in the lake while I was building a fire.

⇒ Was your sister finishing in the lake while I was building a fire.

2. He was learning how to wind surf yesterday at eleven o’clock.

⇒ He wasn’t learning how to wind surf yesterday at eleven o’clock.

⇒ Was he learning how to wind surf yesterday at eleven o’clock.

3. It was snowing there. The kids are playing and building snowmen.

⇒ It wasn’t snowing there. The kids are playing and building snowmen.

Đáp án bài tập 12

 1. They were playing tennis at 10.30 yesterday morning.
 2. Ann was doing her homework at 5 o’clock this afternoon.
 3. My father was washing his car from five to six.
 4. This time last year we were living in France.
 5. The students were offering flowers to visitors.
 6. I was cooking dinner half an hour ago.
 7. She was working at the studio at that time.
 8. What were you doing from 3 to 6 yesterday afternoon?

Đáp án bài tập 13

 1. Where were they sitting?
 2. What were they drinking?
 3. What was Peter drinking?
 4. Were they eating anything?
 5. What was Sara wearing?
 6. How was she looking in her outfit?
 7. Were they doing anything special?
 8. What were they talking / speaking / chatting about?
 9. How was Peter feeling at the restaurant?

Đáp án bài tập 14

 1. was cooking, was cleaning, were sitting
 2. was reading
 3. was playing
 4. were having
 5. was exercising
 6. was ironing
 7. were doing
 8. was catching
 9. was fighting

Đáp án bài tập 15

 1. Where did you go? When did you go?
 2. Who did you go with?
 3. How did you get there?
 4. What were you doing during the day?
 5. Did you have a good time?
 6. Did you have any problems?
 7. How long were you there?
 8. What were your parents doing while you were going on holiday?

Đáp án bài tập 16

 1. went 
 2. was swimming
 3. was drinking
 4. saw 
 5. was 
 6. was beating
 7. asked
 8. told 
 9. stayed 
 10. had 

Đáp án bài tập 17

 1. Were they taking the exam?
 2. When was he working there?
 3. Were you making dinner?
 4. Were they drinking coffee when you arrived?
 5. When were we sleeping?
 6. They were studying last night.
 7. We were talking when the accident happened.
 8. He wasn’t exercising enough.
 9. Was I talking too much?
 10. It wasn’t snowing.

Đáp án bài tập 18

 1. was getting – went off
 2. was hoping- gave
 3. lived- was spending/ was living- spent
 4. started- was checking in
 5. was looking- saw
 6. came- was showing
 7. was playing-broke

Đáp án bài tập 19

 1. went off – lit
 2. wasn’t listening – was explaning / didn’t listen- explained
 3. added – tasted
 4. wasn’t watching – was dreaming / didn’t watch- dreamt
 5. pushed – ran

Trên đây là bài viết tổng hợp bài tập về Thì Quá khứ tiếp diễn, hy vọng bài viết của ieltscaptoc.com.vn đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin bổ ích nhất. Chúc bạn học tập thật tốt!

Bình luận